در انتظار پاییز . . . .

tabasom2526

نامت را ...
به تمام پرنده ها ياد داده ام
به آسمان..
به ابرها ...
و به شعرهايم ،
دفترم را باز كن
هر شعرى پرواز بلد نباشد
مال من نيست!

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
5K
۶ روز پیش
4K
😜😜😜😜

😜😜😜😜

۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
4K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K