شلون أبدی واکلک انی مــشتاک💕 وأنت أول شخص زلزل کــیانی💞 وانت أول عشک شیبنی بــصبای💕 وانت أول حرف یتعلمه لــسانی 💞. وانت أول عشک مطبوع بالروح 💞

شلون أبدی واکلک انی مــشتاک💕 وأنت أول شخص زلزل کــیانی💞 وانت أول عشک شیبنی بــصبای💕 وانت أول حرف یتعلمه لــسانی 💞. وانت أول عشک مطبوع بالروح 💞

۱۹ دقیقه پیش
944
زلیخة طلبت من جلاد یوسف أن یجلده بشدة لتسمع صوته .. فکان الجلاد کاذبا

زلیخة طلبت من جلاد یوسف أن یجلده بشدة لتسمع صوته .. فکان الجلاد کاذبا" ویوسف یتوجع وهما".. جاءت زلیخة وعاقبت الجلاد لعدم تنفیذه الأمر.. قال لها : سیدتی أنا أجلده فی الیوم خمسین جلدة قالت له : أنت کاذب.. فقال : وکیف علمتی یاسیدتی أننی کاذب.. قالت : لأننی لم ...

۵ ساعت پیش
3K
عشت مجروح مطعون بسجاجیـــــن بین اعدای وتغطــه بغدرهــــــــــم اون ونت یتیم معذب ومسکـــــــین من ضیمی العلیه ومن قهرهــــــــم های الناس رکبته الشیاطیــــــــــن ویه ابلیس یتماشه طبعهــــــــــــم صبغت الشیب وانه ابن الثلاثیــــــن شرد اصبغ بعد من ...

عشت مجروح مطعون بسجاجیـــــن بین اعدای وتغطــه بغدرهــــــــــم اون ونت یتیم معذب ومسکـــــــین من ضیمی العلیه ومن قهرهــــــــم های الناس رکبته الشیاطیــــــــــن ویه ابلیس یتماشه طبعهــــــــــــم صبغت الشیب وانه ابن الثلاثیــــــن شرد اصبغ بعد من ضیمی یمهــــــم وین الکه الفرح ضاع ویه السنیــــــن رافکنی الحـزن کلــــــه بسببهــــــم

۱ روز پیش
2K
هم تشتاگ لعیونی لو عنی الوکت دارک اویلی شگد الک مشتاگ امووت واعرف اخبارک جمر صایر علی فراگی لو بعدی نطفت نارک

هم تشتاگ لعیونی لو عنی الوکت دارک اویلی شگد الک مشتاگ امووت واعرف اخبارک جمر صایر علی فراگی لو بعدی نطفت نارک

۲ روز پیش
5K
هلکد ما علیک الکلب یشتاک؟ کل دکة تصیحک وینک انتة؟ ماعندی کلب بغیابک یعیش؟ کلبی بغیبتک من کلبی شلتة؟ واذا عندک کلب یتحمل فراک؟ دکلی منین کلبک هذا جبته

هلکد ما علیک الکلب یشتاک؟ کل دکة تصیحک وینک انتة؟ ماعندی کلب بغیابک یعیش؟ کلبی بغیبتک من کلبی شلتة؟ واذا عندک کلب یتحمل فراک؟ دکلی منین کلبک هذا جبته

۲ روز پیش
7K
یفـلان 🍃 ابـشرک من رحـت 😔 ویـاک اخـذت العـافیه 🍂 والنـار حرگـتنی ومـشت 🔥 مـثل الجـگاره الطـافیه 🚬💨💥 مـعروف لـو صـب الدمـع 😪 یشنـاف بـس ماینـسمع 💦 لـیش انـه دمـعی بغـیبتک 😨 فـزز النـاس الغـافیه ...

یفـلان 🍃 ابـشرک من رحـت 😔 ویـاک اخـذت العـافیه 🍂 والنـار حرگـتنی ومـشت 🔥 مـثل الجـگاره الطـافیه 🚬💨💥 مـعروف لـو صـب الدمـع 😪 یشنـاف بـس ماینـسمع 💦 لـیش انـه دمـعی بغـیبتک 😨 فـزز النـاس الغـافیه 😰 ولیـش مـن اصـیحک مـاترد 💔 مـو تـدری کـاتلنی البـرد 😨🌬 واتـلمس حـلوگـ البـشر 💤 ...

۲ روز پیش
6K
حبیتک یل رحت من عندی ما ردیت وضلتلک صور تنضرها عیونی حسافه الیل شامت صار الیه الیل وکبال الجنت اتباها بیک بجونی ردتک نخله لیه وبالعشک متمیل بس من رحت بیک الناس میلونی

حبیتک یل رحت من عندی ما ردیت وضلتلک صور تنضرها عیونی حسافه الیل شامت صار الیه الیل وکبال الجنت اتباها بیک بجونی ردتک نخله لیه وبالعشک متمیل بس من رحت بیک الناس میلونی

۲ روز پیش
2K
انتة حبی ❤ وانتة قلبی ❤ انتة ناسی 👫💑انتة احساسی💖💖 انتة غلای ❤ انتة وفای ❤ انتة منامی ❤ انتة غرامی ❤ ❤ انتة طبیبی ❤ انتة حبیبی ❤ ❤ انتة حنانی ❤ انتة جنانی ...

انتة حبی ❤ وانتة قلبی ❤ انتة ناسی 👫💑انتة احساسی💖💖 انتة غلای ❤ انتة وفای ❤ انتة منامی ❤ انتة غرامی ❤ ❤ انتة طبیبی ❤ انتة حبیبی ❤ ❤ انتة حنانی ❤ انتة جنانی ❤ ❤ انتة کلامی 😍😍انتة سلامی 😍😍 انتة عطری ❤ 😍انتة نوری ❤ 😍 انتة ...

۲ روز پیش
4K
ضیـم ابضیــم عگبـک منتــه #یـمی💔 اوغــرامک ســوه یـوله منتــه #یـمی تدری من اصفن واشوفک منته #یـمی💔 احس لل مگبره ایزتون #بیـه

ضیـم ابضیــم عگبـک منتــه #یـمی💔 اوغــرامک ســوه یـوله منتــه #یـمی تدری من اصفن واشوفک منته #یـمی💔 احس لل مگبره ایزتون #بیـه

۲ روز پیش
13K
مرة اصفن علـیکم مرة سایل مرة الدمع ناشــف مرة سایل مرة احتار شکتب من رسایل مرة انتظر ســــاعات المنیة😔💔💔

مرة اصفن علـیکم مرة سایل مرة الدمع ناشــف مرة سایل مرة احتار شکتب من رسایل مرة انتظر ســــاعات المنیة😔💔💔

۳ روز پیش
5K
جنت تگلی احبک قبل لتنام 😍 هسة تغیرت مالک خلگ تحجی 😞 جنت بدگة منی تردلی ملهوف😃 هسة بکل رساله انت تطنشنی😣 جنت بشوفتی ترد روحک وترتاح 😘 هسة گبالک انی ولا حرف تحجی 😔

جنت تگلی احبک قبل لتنام 😍 هسة تغیرت مالک خلگ تحجی 😞 جنت بدگة منی تردلی ملهوف😃 هسة بکل رساله انت تطنشنی😣 جنت بشوفتی ترد روحک وترتاح 😘 هسة گبالک انی ولا حرف تحجی 😔

۳ روز پیش
6K
تعبنا والعمر عده صحنا یا زمن هدی ..ولا هده طفینه العمر شمعه وره شمعه واسینه الزمن دمعه وره دمعه ودمعنه شجاب وشوده؟ کبرنه والزمن عده غریبه الدنیا تخدعنه وتِغرینه وعلی الاوهام تاخذنه وترد بینه بقینه ...

تعبنا والعمر عده صحنا یا زمن هدی ..ولا هده طفینه العمر شمعه وره شمعه واسینه الزمن دمعه وره دمعه ودمعنه شجاب وشوده؟ کبرنه والزمن عده غریبه الدنیا تخدعنه وتِغرینه وعلی الاوهام تاخذنه وترد بینه بقینه انخاف من الریح صرنه اغصان تعبانه والورد الیفرح الناس حزین مغیر الوانه وین الناس الی ...

۳ روز پیش
6K
یخنکنی النفس کل ما اکول انساک وارجع عن قراری واذکر العشره مو شغلة وفه بس کلبی طیب حیل مثل طیب الحمام الصادق الشجره😔 صح قاسی ولاکن طبعی انطی ادروس😔 انطی ادروس کلمن ماعرف قدره😔 بس ...

یخنکنی النفس کل ما اکول انساک وارجع عن قراری واذکر العشره مو شغلة وفه بس کلبی طیب حیل مثل طیب الحمام الصادق الشجره😔 صح قاسی ولاکن طبعی انطی ادروس😔 انطی ادروس کلمن ماعرف قدره😔 بس انته الوحید الطال خلکی ویاک😔 حبیتک یخایب هیج عل فطره😔....

۳ روز پیش
6K
۰۪۫۰۪۫ 🍁تــمٌنَــیَتْ الُاحُبُّــــــُهمٌ مٌایَبّْعـــــدِوَنََ🍁 ۰۪۫۰۪۫: ارید #اعتب علیک بکلمة اعتاب واریدک تفهم عتاب #الیحبک روحی #بنار ضلت والکلب ذاب وانته بلا محنه #وناسی حبک اناطر بیک وحدی وعینی عالباب وادموعی الحزینه #تحاجی دربک لیش #تغیب ...

۰۪۫۰۪۫ 🍁تــمٌنَــیَتْ الُاحُبُّــــــُهمٌ مٌایَبّْعـــــدِوَنََ🍁 ۰۪۫۰۪۫: ارید #اعتب علیک بکلمة اعتاب واریدک تفهم عتاب #الیحبک روحی #بنار ضلت والکلب ذاب وانته بلا محنه #وناسی حبک اناطر بیک وحدی وعینی عالباب وادموعی الحزینه #تحاجی دربک لیش #تغیب عنی وشنهو الاسباب مامعقوله #هالکد قاسی کلبک

۳ روز پیش
6K
کلش اوووف بس یا اوووف عشگناهم عشگ لا مر ولا مشیوف چان اللیل یگضی بحسرة الملهوف ألف یاحیف ... لا مره حسبنه احساب للفرگه ولا دغدغ گلبنه الخوف

کلش اوووف بس یا اوووف عشگناهم عشگ لا مر ولا مشیوف چان اللیل یگضی بحسرة الملهوف ألف یاحیف ... لا مره حسبنه احساب للفرگه ولا دغدغ گلبنه الخوف

۳ روز پیش
4K
گالـولی روح بعـید وانسـی التریده گلـت بعـد شیفید مــو روحی بیده گالــولی عـوفه سبوع خـل نستفزه گلت ڪـل دقیقة هــوا یاناس اعزه گالولی عــوفه شبیک ماشایف انته گلتلهم عشیرة تروح فدوه لضحکت . یمه فدیت ...

گالـولی روح بعـید وانسـی التریده گلـت بعـد شیفید مــو روحی بیده گالــولی عـوفه سبوع خـل نستفزه گلت ڪـل دقیقة هــوا یاناس اعزه گالولی عــوفه شبیک ماشایف انته گلتلهم عشیرة تروح فدوه لضحکت . یمه فدیت البالی

۴ روز پیش
12K
ترأ فراگڪــ بــــرد والعمـــر نص اردان.

ترأ فراگڪــ بــــرد والعمـــر نص اردان.

۴ روز پیش
11K
لملمیت الضال بیة ومالحت من جتفی حیل! حتی روحی استغربتنی !؟ ودردمت بغنای ویل کلش استاحش ضحکتی ..! الضحکة ع الون طیب هیل واگفة الکلمة اعلة شفتی خایفة یفز بیها لیل .. ما کو وجه ...

لملمیت الضال بیة ومالحت من جتفی حیل! حتی روحی استغربتنی !؟ ودردمت بغنای ویل کلش استاحش ضحکتی ..! الضحکة ع الون طیب هیل واگفة الکلمة اعلة شفتی خایفة یفز بیها لیل .. ما کو وجه اتلفت الها (ای وعلی) والدرب عثرة وطویل لملمت بوشال روحی وعاونت ضنی العلیل کلها من ...

۴ روز پیش
11K
احبک خاف اکلک وتکلی جــــذاب ...... واقصـر خـاف اکلک ما اوفیــــــک ..... خلیتک دمـع وبساعــة الضیـــــج ....... ابجـی دمــوعی کله وما ابجیــــک ...... اعطش مـن اشــوفک وابتسم حیل ...... واظل عــطشان منـی وانـی ارویک ...... ...

احبک خاف اکلک وتکلی جــــذاب ...... واقصـر خـاف اکلک ما اوفیــــــک ..... خلیتک دمـع وبساعــة الضیـــــج ....... ابجـی دمــوعی کله وما ابجیــــک ...... اعطش مـن اشــوفک وابتسم حیل ...... واظل عــطشان منـی وانـی ارویک ...... ما ارضــــة بزعـــل ومـاازعل ویاک ...... وازعل الــدنیة کلهة وبس اراضیــک ...... الشارع مو امان ...

۵ روز پیش
4K
: صار الحب چذب لعبت مجانین💔😔 اشکثر کلمت احبک سامع ابذانی 💔😔 یگلک انه اموت علیک یا فلان💔😔 تعاین بل صدگ شابگ شخص ثانی...💔😔

: صار الحب چذب لعبت مجانین💔😔 اشکثر کلمت احبک سامع ابذانی 💔😔 یگلک انه اموت علیک یا فلان💔😔 تعاین بل صدگ شابگ شخص ثانی...💔😔

۵ روز پیش
4K