↭وروجك تنها↭

tarane21

خدا با من است
به حکمتش دل بسپار و تمام ...
مرگ احساس آدم بدترین مرگ دنیاست....
تمام عکس ها و نوشته ها بدون مخاطب ...
تنها ارزویم مرگ ....

بیشتر  بیشتر