زیبا بودن، یعنی خودت بودن! تو نیازی به پذیرفته شدن توسطِ دیگران، نداری تو نیازمندِ پذیرشِ خودت هستی

زیبا بودن، یعنی خودت بودن! تو نیازی به پذیرفته شدن توسطِ دیگران، نداری تو نیازمندِ پذیرشِ خودت هستی

۲ اردیبهشت 1397
4K
آن یار طلب کن که تو را باشد و بس معشوقه ی صد هزار کس را چه کنی؟ #ابوسعیدابوالخیر

آن یار طلب کن که تو را باشد و بس معشوقه ی صد هزار کس را چه کنی؟ #ابوسعیدابوالخیر

۲ اردیبهشت 1397
4K
اغلب ما

اغلب ما "سواد رابطه" نداریم ... بلد نیستیم بفهمیم دنیای آدمها با هم فرق دارد! توقع داریم کسی که با ماست خود ما باشد حتی حاضر نیستیم به نیازها, خواسته ها و علایق او توجه کنیم غرور خودمان را بسیار دوست داریم! اما توقع داریم او غرور و نیاز و ...

۲ اردیبهشت 1397
5K
‏آدمیزاد کلا موجود پشیمونیه؛ پشیمون از کارهایی که کرده پشیمون از کارهایی که نکرده . . .

‏آدمیزاد کلا موجود پشیمونیه؛ پشیمون از کارهایی که کرده پشیمون از کارهایی که نکرده . . .

۲ اردیبهشت 1397
5K
۱ اردیبهشت 1397
9K
۱ اردیبهشت 1397
9K
۱ اردیبهشت 1397
9K
۱ اردیبهشت 1397
5K
۱ اردیبهشت 1397
8K
۱ اردیبهشت 1397
6K
۱ اردیبهشت 1397
6K
۱ اردیبهشت 1397
5K
۱ اردیبهشت 1397
5K
۱ اردیبهشت 1397
5K
۱ اردیبهشت 1397
5K
۱ اردیبهشت 1397
5K
۱ اردیبهشت 1397
5K
۱ اردیبهشت 1397
5K
۱ اردیبهشت 1397
5K
۱ اردیبهشت 1397
4K