Maryam

teempood

اگر نمی توانی مدادی باشے
ڪه خوشبختی یک نفر را بنویسد..!!
پس حداقل سعی کن پـــــاک کنی باشی
که غم کسی را پــــاک کند !
زندگی هنر نقاشی بدون پاک کن است..!!
پس طوری زندگی کن که حسرت داشتن
پاک کن را نخوری !
در مقابل سختی ها همچون جزیره اى بــــــاش که دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند
سر او را زیر آب کند!!
آدم های بزرگ قامتشان بلندتر نیست
خانه شان بزرگ تر نیست
ثروتشان بیشتر نیست
آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند..!!


❤ پرسپولیس هویت من است ❤


♒ بهمن مــــاه من ♒

ورود به ویسگون: 1395/11/11

#background

#background

۲ ساعت پیش
1K
#background

#background

۲ ساعت پیش
1K
#background

#background

۲ ساعت پیش
2K
#background

#background

۲ ساعت پیش
2K
#background

#background

۲ ساعت پیش
1K
#background

#background

۲ ساعت پیش
1K
#background

#background

۲ ساعت پیش
1K
#background

#background

۲ ساعت پیش
1K
#background

#background

۲ ساعت پیش
1K
#background

#background

۲ ساعت پیش
2K
#background

#background

۲ ساعت پیش
1K
#background

#background

۲ ساعت پیش
1K
#background

#background

۲ ساعت پیش
1K
#background

#background

۲ ساعت پیش
1K
#background

#background

۲ ساعت پیش
1K
#background

#background

۲ ساعت پیش
1K
#background

#background

۲ ساعت پیش
1K
#background

#background

۳ ساعت پیش
1K
#background

#background

۳ ساعت پیش
1K
#background

#background

۳ ساعت پیش
1K