عهثان

temshak

✧تک باش ☜ تا حکم کنی
✧کاش میشد ☜ دست اتفاق را گرفت تا نیفتد ...

بیشتر  بیشتر