۱ روز پیش
4K
دعای باران چرا؟ دعای عشق بخوان این روزها دلها تشنه ترند تا زمین خدایا کمی عشق ببار وکسی که برای یک لحظه صادقانه یادم کرد تو هر لحظه عاشقانه یادش باش

دعای باران چرا؟ دعای عشق بخوان این روزها دلها تشنه ترند تا زمین خدایا کمی عشق ببار وکسی که برای یک لحظه صادقانه یادم کرد تو هر لحظه عاشقانه یادش باش

۱ روز پیش
7K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۴ روز پیش
6K
۴ روز پیش
6K