*پسرڪ آریاے*

tiiiamariaiy


خاص.فقط.خداس....👑👑👑👑
من نمیدانمـ داستان من چطوری به پایان خواهد رسید.....
اما هیچ جایی درمتن زندگیه من نخواهید خواند :من تسلیم شدم....:)
اگِ.خوبیاتو.فراموش.کردن.تو.خوب.بودنو.فراموش.نکن
.
.
.
.
.
همیشه، افراد ساکت را دوست داشته ام.
هیچگاه نمی فهمی...
که در حال رقصیدن در رویای خود هستن
یا دارند سنگینی بار هستی را
به دوش می کشند. .

بیشتر  بیشتر