۱۴ شهریور 1395
24
۸ شهریور 1395
19
+میگما - هوم + چرا اُتاقت همیشه سردِ؟ - واقعا؟ + آره واِنگار سردخونَستـ - خب میدونی چرا؟ + نوچ بگو - چون یـِ آدَمِ مُردِ توشـ زِندِگیْ میکُنـــِـــ :) #

+میگما - هوم + چرا اُتاقت همیشه سردِ؟ - واقعا؟ + آره واِنگار سردخونَستـ - خب میدونی چرا؟ + نوچ بگو - چون یـِ آدَمِ مُردِ توشـ زِندِگیْ میکُنـــِـــ :) #

۸ شهریور 1395
61
۸ شهریور 1395
20
((یہ لَحظّـہ گـوش کٌـن خٌـــدا)) جِـّدے میگَــم ... نہ بَچـّہ بـٰازیِ نـہ اَدا و اَطـوار تــو این دُنــیٰا ... حـٰالِ خـِـیلے هـٰا اَصـلاً خُـوب نے یـہ دَسـتے بـہِ زِندِگیـمون بِکِـــش نَـزار آرامِشـو تـو مَرگــ بِبینیــــــم ...

((یہ لَحظّـہ گـوش کٌـن خٌـــدا)) جِـّدے میگَــم ... نہ بَچـّہ بـٰازیِ نـہ اَدا و اَطـوار تــو این دُنــیٰا ... حـٰالِ خـِـیلے هـٰا اَصـلاً خُـوب نے یـہ دَسـتے بـہِ زِندِگیـمون بِکِـــش نَـزار آرامِشـو تـو مَرگــ بِبینیــــــم " لُـــْــطــفاً "...😔 ✌ ️

۸ شهریور 1395
28
تا حالا اَز خودِت پُرسیدے چِرا هَمیشِه سَرِش دَرد میکُنِه؟ چِرا هَمیشِه آستینِ لِباساشو تا نُکِ اَنگُشتاش میکِشِه پایین؟ تا حالا فِکر کَردے چِرا یِهو بِه یِ گوشِه خیرِه میشِه؟ چِرا تَرجیح میدِه هَمَش خونِه ...

تا حالا اَز خودِت پُرسیدے چِرا هَمیشِه سَرِش دَرد میکُنِه؟ چِرا هَمیشِه آستینِ لِباساشو تا نُکِ اَنگُشتاش میکِشِه پایین؟ تا حالا فِکر کَردے چِرا یِهو بِه یِ گوشِه خیرِه میشِه؟ چِرا تَرجیح میدِه هَمَش خونِه بِمونِه! چِرا سَرِش هَمیشِه تو گوشےِ! تا حالا سَعی کَردے بِفَهمی چِرا لَبخَنداےِ کَج و ...

۷ شهریور 1395
186
۵ شهریور 1395
23
۳ شهریور 1395
18
۳۰ مرداد 1395
20
۳۰ مرداد 1395
17
۳۰ مرداد 1395
19
۳۰ مرداد 1395
24
عکس بلند
۳۰ مرداد 1395
19
۳۰ مرداد 1395
20
۳۰ مرداد 1395
19
۳۰ مرداد 1395
18
۳۰ مرداد 1395
21
۳۰ مرداد 1395
17
۳۰ مرداد 1395
20
مغز مریض

مغز مریض

۳۰ مرداد 1395
121