چـــــــــانــــی

tina_chany

اِحـسـاسِ اَمـنی دارَم ...
چــون تو زِنـدِگیــمی !!❤️

وقتی زود از مدرسه بر میگردیم و گرفتار عکس گرفتن میشیم😂 😂 😂

وقتی زود از مدرسه بر میگردیم و گرفتار عکس گرفتن میشیم😂 😂 😂

۷ اردیبهشت 1397
5K
اِحـــساسِ اَمــنــے دارَم چون شُـما رو دارَم💞 مَــرسے کِــه هَــستین😘

اِحـــساسِ اَمــنــے دارَم چون شُـما رو دارَم💞 مَــرسے کِــه هَــستین😘

۷ اردیبهشت 1397
6K
مِــرسے کِــه هَــستے آجـــے چَــکاوَک💞❤💋 @chkawk2020

مِــرسے کِــه هَــستے آجـــے چَــکاوَک💞❤💋 @chkawk2020

۷ اردیبهشت 1397
3K
اخ تینو چه گندی زدی ای خاک تو سرت وای خر گاو چُلغوز سیرابی بی تربیت وای چقدر گند زدم به امتیازم ای خودا اخه تینو بمیره که پا نشه 😭😭😭

اخ تینو چه گندی زدی ای خاک تو سرت وای خر گاو چُلغوز سیرابی بی تربیت وای چقدر گند زدم به امتیازم ای خودا اخه تینو بمیره که پا نشه 😭😭😭

۷ اردیبهشت 1397
3K
اوه چقد پروهه خودشو مظلوم گرفته ولی بعد میاد روم میخوابه و میزنتم چقدر نامرده😂😂😂

اوه چقد پروهه خودشو مظلوم گرفته ولی بعد میاد روم میخوابه و میزنتم چقدر نامرده😂😂😂

۷ اردیبهشت 1397
8K
یه لحظه تو خیال فکر کردم وقتی زهرا بیاد خاستگاری چی میشه 😂😂😂دنیا ویرانه میشه😂

یه لحظه تو خیال فکر کردم وقتی زهرا بیاد خاستگاری چی میشه 😂😂😂دنیا ویرانه میشه😂

۷ اردیبهشت 1397
5K
اوههه وقتی غیرتی میشم اوف 😂😂😂

اوههه وقتی غیرتی میشم اوف 😂😂😂

۷ اردیبهشت 1397
5K
وقتی تینا خانوم نباشه چی میشه wow😄

وقتی تینا خانوم نباشه چی میشه wow😄

۶ اردیبهشت 1397
6K
جهت بازی با روح دوستان خل چلم که با روح من بازی میکنن 😜😜البته با کیفیت در نیومده😁😁

جهت بازی با روح دوستان خل چلم که با روح من بازی میکنن 😜😜البته با کیفیت در نیومده😁😁

۶ اردیبهشت 1397
6K
رَفــیق مِــرسے کِــه دَر هَــمِـه لَــحظات تَــلخ و شیریــنَم کِنارَمــید مِــرسے کِــه هَــستسن❤💞😘

رَفــیق مِــرسے کِــه دَر هَــمِـه لَــحظات تَــلخ و شیریــنَم کِنارَمــید مِــرسے کِــه هَــستسن❤💞😘

۶ اردیبهشت 1397
3K
یِـــه روزِ عــالے با عِــشقِ آجـــے😍 قُــربونِــش بِــرَم مَــن💞 😘

یِـــه روزِ عــالے با عِــشقِ آجـــے😍 قُــربونِــش بِــرَم مَــن💞 😘

۶ اردیبهشت 1397
5K
خُـــدایی مَــــن فُــضول نَبودَم😓😓😓😓

خُـــدایی مَــــن فُــضول نَبودَم😓😓😓😓

۳۰ فروردین 1397
4K
وَ بِالاَخَرِه تَموم شُد😍 😍 😍 تقدیم به اجی چکاوکم تولدت مبارک💫💞🎊🎈🎉 خوشمله دوستان؟؟ اخه بگید بله یا خیر چیزی ازتون کم میشه 😞

وَ بِالاَخَرِه تَموم شُد😍 😍 😍 تقدیم به اجی چکاوکم تولدت مبارک💫💞🎊🎈🎉 خوشمله دوستان؟؟ اخه بگید بله یا خیر چیزی ازتون کم میشه 😞

۳۰ فروردین 1397
3K
واے کِــه چِــقَـدر دوسِشون دارَم امّا هیــچ کَس نِــمیدونِه حَتے خودِشون 💞کیا مِثلِ مَــن هَــشتا فِــرِشــتِه دارَن😍حَـتے اَگِــه یِـکے هَم داشتِه باشید بَگید😍😍 مُطــمَـعِـنَم کِــه هَــمِه یِه فِــرشتِــه دارَن❤💞💋

واے کِــه چِــقَـدر دوسِشون دارَم امّا هیــچ کَس نِــمیدونِه حَتے خودِشون 💞کیا مِثلِ مَــن هَــشتا فِــرِشــتِه دارَن😍حَـتے اَگِــه یِـکے هَم داشتِه باشید بَگید😍😍 مُطــمَـعِـنَم کِــه هَــمِه یِه فِــرشتِــه دارَن❤💞💋

۳۰ فروردین 1397
8K
ایــنو هَـــم آجـــے 💞 چَــکاوَکَــم💞 واسَــم کِـشیدِه مِـــرســے آجـــے😘 😘 خـــوشـمَـــلِه دوســتان؟؟؟ chkawk2020

ایــنو هَـــم آجـــے 💞 چَــکاوَکَــم💞 واسَــم کِـشیدِه مِـــرســے آجـــے😘 😘 خـــوشـمَـــلِه دوســتان؟؟؟ chkawk2020

۳۰ فروردین 1397
3K
وَقــــتے کِـــه بیکــارَم😅 خوشـــمَــلِه؟؟؟

وَقــــتے کِـــه بیکــارَم😅 خوشـــمَــلِه؟؟؟

۳۰ فروردین 1397
3K
چِــقَــدر دِلَــم واسِــه دورِه هَـمیامـون تَــنگ شُــدِه😢 دوســـالِـــگـے گُـــروهِـمون نَــزدیکِــه واے کِــه چِــقَــدر خــوشـحالَــم😍👄 بِــــهتَــرینام مِـــــرســـے کِــه هَــستیـــن❤💞.

چِــقَــدر دِلَــم واسِــه دورِه هَـمیامـون تَــنگ شُــدِه😢 دوســـالِـــگـے گُـــروهِـمون نَــزدیکِــه واے کِــه چِــقَــدر خــوشـحالَــم😍👄 بِــــهتَــرینام مِـــــرســـے کِــه هَــستیـــن❤💞.

۲۸ فروردین 1397
2K
پَنجَره اِی رو بِه چِشمانِ تو...

پَنجَره اِی رو بِه چِشمانِ تو...

۲۸ فروردین 1397
2K
💞💞Εメσ💞💞

💞💞Εメσ💞💞

۲۱ فروردین 1397
2K
چانی جونم سه روز نبودم وای که چقد دلم برات تنگیده بود😢😢 حالا که دیدمت حس خوبی بهم دس داده❤❤

چانی جونم سه روز نبودم وای که چقد دلم برات تنگیده بود😢😢 حالا که دیدمت حس خوبی بهم دس داده❤❤

۱۴ فروردین 1397
2K