وقتی زمان برایت گذشتنِ عقربه های ساعت نیست؛ و تاریکی و روشنایی و تغییرِ فصل، معنایش را از دست داده. بدان، در تاریخ و زمانی که در همان روز رویِ برگ هایِ پاییزی با کفش ...

وقتی زمان برایت گذشتنِ عقربه های ساعت نیست؛ و تاریکی و روشنایی و تغییرِ فصل، معنایش را از دست داده. بدان، در تاریخ و زمانی که در همان روز رویِ برگ هایِ پاییزی با کفش هایِ چرم مشکیش میرفت. و تو پشتِ پنجره ، رفتنش را با چشمانی خیس نگاه ...

۱ ساعت پیش
5K
به شما خواهند گفت که مسحورتان شده‌اند و با شوق چشمانشان را لحظه‌ای از روی شما برنمی‌دارند، می‌گویند باور نمی‌کنند جمع این همه زیبایی را در یک وجود، و تردید نکنید که دروغ هم نمی‌گویند، ...

به شما خواهند گفت که مسحورتان شده‌اند و با شوق چشمانشان را لحظه‌ای از روی شما برنمی‌دارند، می‌گویند باور نمی‌کنند جمع این همه زیبایی را در یک وجود، و تردید نکنید که دروغ هم نمی‌گویند، هم مسحورتان شده‌اند و هم باور نمی‌کنند، پس بالاخره یا تردید می‌کنند و یا احساس ...

۱ روز پیش
10K
‌ به نظرم هیچوقت نباید پیش خودت فکر کنی که کسی را خیلی خوب میشناسی ، هر چند سال باشد ، هر چقدرهم از آشنایی ات گذشته باشد. بعضی اوقات حرف های بعضی از آدم ...

‌ به نظرم هیچوقت نباید پیش خودت فکر کنی که کسی را خیلی خوب میشناسی ، هر چند سال باشد ، هر چقدرهم از آشنایی ات گذشته باشد. بعضی اوقات حرف های بعضی از آدم های درون زندگی مان اندازه ی موج انفجار یک بمب ما را موج زده میکنندانقدری ...

۱ روز پیش
28K
کسی که گریه میکند به آرامشی هرچند نامحسوس دست می یابد. اما کسی که بغض، گلویش را میفشرد و اشک در پشت پلکهایش لمبر میخورد و اجازه گریستن به خود نمیدهد، بیشتر در خودش میشکند ...

کسی که گریه میکند به آرامشی هرچند نامحسوس دست می یابد. اما کسی که بغض، گلویش را میفشرد و اشک در پشت پلکهایش لمبر میخورد و اجازه گریستن به خود نمیدهد، بیشتر در خودش میشکند و مچاله می شود... حال اگر بخواهد تسلی بخش دیگران هم باشد، دشواری اش صدچندان ...

۲ روز پیش
8K
ما که آنقدر بزرگ شده ایم که دیگر در آغوش مادر جا نشویم و زشت است دلمان برای نوازش های پدرانه تنگ شود و پشت دست هایمان را داغ کرده ایم که پیش غریبه و ...

ما که آنقدر بزرگ شده ایم که دیگر در آغوش مادر جا نشویم و زشت است دلمان برای نوازش های پدرانه تنگ شود و پشت دست هایمان را داغ کرده ایم که پیش غریبه و دوست و آشنا لب از لب باز نکنیم و در عمرمان سیگار دست نگرفته ایم ...

۲ روز پیش
17K
قاضی : چرا میخندی...؟ متهم : رو دیوار پشت سرتون نوشته

قاضی : چرا میخندی...؟ متهم : رو دیوار پشت سرتون نوشته " عدالت "

۳ روز پیش
4K
زمان بی رحم است. نه موجب فراموشی افراد میشود و نه حتی تو را به نداشته هایت عادت میدهد. زمان فقط ثانیه ثانیه تاکید میکند: نداشته هایت را، نخواستن هایی که در زندگی برایت رخ ...

زمان بی رحم است. نه موجب فراموشی افراد میشود و نه حتی تو را به نداشته هایت عادت میدهد. زمان فقط ثانیه ثانیه تاکید میکند: نداشته هایت را، نخواستن هایی که در زندگی برایت رخ داد، نبودن ها، نماندن ها و ... زمان فقط تاکید حروف "ن" است که بر ...

۳ روز پیش
32K
تازگی ها با هر کسی صحبت میکنی از یک رابطه ی نیمه تمام و بر هم خورده سخن میگوید! بعضی ها هم قربانش بروم برهم زدنشان به هفته نمیرسد که دیگری را میگویند

تازگی ها با هر کسی صحبت میکنی از یک رابطه ی نیمه تمام و بر هم خورده سخن میگوید! بعضی ها هم قربانش بروم برهم زدنشان به هفته نمیرسد که دیگری را میگویند" عشقم و فدایت شوم و یکی یدونم و اما این خیلی مهم است : همیشگی ام! یعنی ...

۴ روز پیش
149K
یکی تو میگویی یکی او ، یکی تو میگویی یکی او و آنقدر این داستان ادامه پیدا میکند، که دیگر نه تو میگویی و نه او! و نیمی از روابط، به همین سادگی عقیم میشوند! ...

یکی تو میگویی یکی او ، یکی تو میگویی یکی او و آنقدر این داستان ادامه پیدا میکند، که دیگر نه تو میگویی و نه او! و نیمی از روابط، به همین سادگی عقیم میشوند! حلقه ی مفقوده ی نسلِ ما، آرامش است. آرامشی که گاهی خودمان نداریم، اما از ...

۴ روز پیش
15K
بخوابیم آقا، بخوابیم، اونقدر بخوابیم که وقتی بیدار شدیم چیز زیادی یادمون نیاد، بعد دوباره برای اولین بار غرور و تعصب بخونیم، بابالنگ‌دراز ببینیم، سعدی و حافظ حفظ کنیم، نون پنیر گوجه‌ عصرونه بخوریم و ...

بخوابیم آقا، بخوابیم، اونقدر بخوابیم که وقتی بیدار شدیم چیز زیادی یادمون نیاد، بعد دوباره برای اولین بار غرور و تعصب بخونیم، بابالنگ‌دراز ببینیم، سعدی و حافظ حفظ کنیم، نون پنیر گوجه‌ عصرونه بخوریم و فکر کنیم چقدر از آدم پولدارا خوشبخت‌تریم، باز موقع بیرون رفتن تیپ بزنیم و ادای ...

۶ روز پیش
8K
نام خودمان را گذاشتیم عاشق ...؟؟!! دل خودمان را ،معطل خیالهای واهی کردیم که چه..؟؟ چه روزها با حرفهای گفته اش داستان سرایی کردیم و چنان دررویاهایمان بزرگش کردیم که در واقعیت زندگانی چنین نبود ...

نام خودمان را گذاشتیم عاشق ...؟؟!! دل خودمان را ،معطل خیالهای واهی کردیم که چه..؟؟ چه روزها با حرفهای گفته اش داستان سرایی کردیم و چنان دررویاهایمان بزرگش کردیم که در واقعیت زندگانی چنین نبود ونیست... دست بردارید هرشب از این دل دل کردنهای دلتان واین هوایی کردنِ قلبهایتان ,کسی ...

۶ روز پیش
61K
بانو، تو خودت مرد باش , مردی از جنس مادر ,مادری که همان مرد را در آغوشش پروراند... بانو یک دل سیر بخند,بخند به دردهای روزگار , به ریش ناکسانی که تو را ناقص العقل ...

بانو، تو خودت مرد باش , مردی از جنس مادر ,مادری که همان مرد را در آغوشش پروراند... بانو یک دل سیر بخند,بخند به دردهای روزگار , به ریش ناکسانی که تو را ناقص العقل خواندند و خود زاده تو اَند و تو مانند کوه استواری پشتوانه آنها بودی... تمام ...

۷ روز پیش
14K
اگر دارید لباسای پاییزی رو از چمدون و گوشه و کنار کمدا میکشین بیرون، اگر لباسی بود که هم لباس بود هم خااااااااطره ؛ بذارین همونجا بمونه یکی دیگه بخرین؛ پاییز خودش به اندازه کافی ...

اگر دارید لباسای پاییزی رو از چمدون و گوشه و کنار کمدا میکشین بیرون، اگر لباسی بود که هم لباس بود هم خااااااااطره ؛ بذارین همونجا بمونه یکی دیگه بخرین؛ پاییز خودش به اندازه کافی خاطره داره...

۷ روز پیش
6K
با غریبه ها حرف زدن را بیشتر دوست دارم آن ها که بی قضاوت کنارت مینشینند و به حرفهایت با دقت گوش میکنند. آنهایی که باهم هیچ گذشته یِ مشترکی ندارید. ولی مینشینند تا آرامت ...

با غریبه ها حرف زدن را بیشتر دوست دارم آن ها که بی قضاوت کنارت مینشینند و به حرفهایت با دقت گوش میکنند. آنهایی که باهم هیچ گذشته یِ مشترکی ندارید. ولی مینشینند تا آرامت کنند. سکوت میکنند تا همه ات را برایشان بریزی رویِ دایره. که شناختشان فقط محدود ...

۱ هفته پیش
22K
سلام بر وفاداران؛ به آن ها که هنوز بر سفر کرده‌شان پابندند، به آن ها که سر در گریبان اند، به عاشق ها که نگاه میکنند حسرت میمکند و پوست لبشان را خوراک دندان هایشان ...

سلام بر وفاداران؛ به آن ها که هنوز بر سفر کرده‌شان پابندند، به آن ها که سر در گریبان اند، به عاشق ها که نگاه میکنند حسرت میمکند و پوست لبشان را خوراک دندان هایشان میکنند و بغض به خورده گلو میدهند و همیشه به جایی خیره میمانند .. سلام ...

۱ هفته پیش
9K
همه ی تنهایی ها با من رفیقن ، اما من با بعضیاشون... باقی رو احترام‌شون رو نگه می‌دارم فقط. تنهاییای خودخواسته، تنهاییای خودساخته، تنهاییای خودم با خودم در واقع، اینا رفقامن؛ رفقای قدیمی و صمیمی. ...

همه ی تنهایی ها با من رفیقن ، اما من با بعضیاشون... باقی رو احترام‌شون رو نگه می‌دارم فقط. تنهاییای خودخواسته، تنهاییای خودساخته، تنهاییای خودم با خودم در واقع، اینا رفقامن؛ رفقای قدیمی و صمیمی. پیش هم که هستیم حتی پیژامه هم تن‌مون نمی‌کنیم. اما اون تنهاییا که مال من ...

۱ هفته پیش
17K
در بد زمانه ای دوستت دارم... زمانه‌یِ تا ٣ صبح آنلاین بودن و دلت هزار راه رفتن که با که حرف میزند، زمانه‌یِ عاشق شدن نیست. زمانه‌یِ پیام دادن و صدبار ادیت کردن و آخر ...

در بد زمانه ای دوستت دارم... زمانه‌یِ تا ٣ صبح آنلاین بودن و دلت هزار راه رفتن که با که حرف میزند، زمانه‌یِ عاشق شدن نیست. زمانه‌یِ پیام دادن و صدبار ادیت کردن و آخر سر پاک کردنش، زمانه یِ عاشق شدن نیست. زمانه‌یِ حرف دلت را با آهنگ زدن ...

۱ هفته پیش
23K
فاصله همیشه اصالتش بد نیست میتوانید بفهمید طرفتان چند مرده حلاج است که در نبودتان، چقدر برایش بودید... که دوست داشتنش فقط جلوی چشمانتان است یا اینکه بلد است آنقدر دلتنگ شود که فاصله را ...

فاصله همیشه اصالتش بد نیست میتوانید بفهمید طرفتان چند مرده حلاج است که در نبودتان، چقدر برایش بودید... که دوست داشتنش فقط جلوی چشمانتان است یا اینکه بلد است آنقدر دلتنگ شود که فاصله را تمام کند... تنها اثر فاصله رویِشِ دلتنگی است و بَس و ذره ای خدشه به ...

۱ هفته پیش
10K
اول راه همه دوست داشتن ها تر و تازه است اوایل همه میخواهند قربان صدقه هم بروند همه عشقشان آتشین است اینکه اول راه بلدید عاشق باشید هنری نکردید هنرمند آن است که بیفتد وسط ...

اول راه همه دوست داشتن ها تر و تازه است اوایل همه میخواهند قربان صدقه هم بروند همه عشقشان آتشین است اینکه اول راه بلدید عاشق باشید هنری نکردید هنرمند آن است که بیفتد وسط روزمرگی زندگی خستگی طرفش را ببیند کلافگی اش را ببیند همان موقع که از همه ...

۱ هفته پیش
19K
سال ها بعد ...! مردی کنار تو ، جدول حل می‌کند ...! و زنی ، کنار من کاموا می‌بافد ...! و ما هر دو ... پشت پنجره‌ای رو به ‌پاییز ، دلتنگ خواهیم بود ...! ...

سال ها بعد ...! مردی کنار تو ، جدول حل می‌کند ...! و زنی ، کنار من کاموا می‌بافد ...! و ما هر دو ... پشت پنجره‌ای رو به ‌پاییز ، دلتنگ خواهیم بود ...! برای امروز ...! برای حالا ...! برای اینجا ...!

۱ هفته پیش
8K