unknown.man

آدمیزاد گاهی میل شدیدی دارد که در جریان شکل گیری یک عشق احمق باشد.
مثل کودن ها خودش را به آن راه بزند و بگذارد که دل،کار خودش را بکند.
سپس که کار از کار گذشت با حسرت بسیار و کمی تاسف بگوید: می دانستم چنین می شود!

بیشتر  بیشتر