vafa.2222

من ازتبار دختران تکرارے نیستمـ
من همان تافتہ جدا بافتہ ام

#کودکان👶

#کودکان👶

۳ ساعت پیش
3K
#کودکان👶

#کودکان👶

۳ ساعت پیش
3K
#کودکان👶

#کودکان👶

۳ ساعت پیش
3K
#کودکان👶

#کودکان👶

۳ ساعت پیش
3K
#فرهنگ_ادب

#فرهنگ_ادب

۳ ساعت پیش
3K
#فرهنگ_ادب

#فرهنگ_ادب

۳ ساعت پیش
3K
#فرهنگ_ادب

#فرهنگ_ادب

۳ ساعت پیش
3K
#فرهنگ_ادب

#فرهنگ_ادب

۳ ساعت پیش
3K
#text📝

#text📝

۳ ساعت پیش
4K
#text📝

#text📝

۳ ساعت پیش
3K
#text📝

#text📝

۳ ساعت پیش
3K
#text📝

#text📝

۳ ساعت پیش
3K
#text📝

#text📝

۳ ساعت پیش
3K
#text📝

#text📝

۳ ساعت پیش
3K
او شده فارغ از من و من هنوز مشق شب می نویسم دوستش دارم دوستش دارم... #امیرعلی_قربانی

او شده فارغ از من و من هنوز مشق شب می نویسم دوستش دارم دوستش دارم... #امیرعلی_قربانی

۳ ساعت پیش
4K
دلم برایت تنگ شده.. همانقدر که نمیدانی همانقدر ک نمیفهمی..!

دلم برایت تنگ شده.. همانقدر که نمیدانی همانقدر ک نمیفهمی..!

۳ ساعت پیش
5K
اونجا که شاعر میگه: وقتی تـو گریه میکنی، شک میکنم به بودنم.. باید مُـرد واسه این همه مردونگی

اونجا که شاعر میگه: وقتی تـو گریه میکنی، شک میکنم به بودنم.. باید مُـرد واسه این همه مردونگی

۳ ساعت پیش
5K
گاهی لحظه های سکوت، پرهیاهوترین دقایق زندگی هستند مملو از آنچه می‌خواهیم بگوییم ولی نمی‌توانیم .

گاهی لحظه های سکوت، پرهیاهوترین دقایق زندگی هستند مملو از آنچه می‌خواهیم بگوییم ولی نمی‌توانیم .

۳ ساعت پیش
4K
یارِ عاشق را به روزِ سخت می‌باید شناخت ور‌ نه در ایامِ دیگر مدعی بسیار هست

یارِ عاشق را به روزِ سخت می‌باید شناخت ور‌ نه در ایامِ دیگر مدعی بسیار هست

۳ ساعت پیش
4K
همین حوالی نشسته ام... تا دوستت دارم های نگفته ات را از زبان باد بشنوم...!💕

همین حوالی نشسته ام... تا دوستت دارم های نگفته ات را از زبان باد بشنوم...!💕

۳ ساعت پیش
4K