vafa.2222

من از تبار دختران تکرارے نیستم ...
من همان ,,تافتہ ي,,جدا,, بافتہ ام...♠ ️بعضی روزا هیچ چیز درست ازآب درنمیاد بگو میڱذره و اون روزا هم زندگی کن

بعضی روزا هیچ چیز درست ازآب درنمیاد بگو میڱذره و اون روزا هم زندگی کن "همه آدمها"ازاین بعضی روزها دارن شاید دلیلی بر بدشانسی نیس میگن توزندگی میتونی ازنقطه سرخط استفاده کنی؛ولی نقطه پایان هرگز؛ تازندگی هس باید باتمام وجود زندگی کرد💕

۲ روز پیش
500
گاهی بیخیال بودن بد نیس

گاهی بیخیال بودن بد نیس

۲ روز پیش
233
۲ روز پیش
185
۲ روز پیش
179
۲ روز پیش
175
۲ روز پیش
177
۲ روز پیش
166
۲ روز پیش
166
۲ روز پیش
169
۲ روز پیش
168
۲ روز پیش
183
۲ روز پیش
171
۲ روز پیش
170
۲ روز پیش
169
۲ روز پیش
169
۲ روز پیش
198
۲ روز پیش
168
۲ روز پیش
169
۲ روز پیش
172
۲ روز پیش
171