vafa.2222

((من ازتبار دختران تکرارے نیستمـ
من همان تافتہ جدا بافتہ ام))

دلم تنگ شده واسه داشتن کسی که کلِ روز رو باهاش حرف بزنم بدون اینکه حس کنم مزاحمشم

دلم تنگ شده واسه داشتن کسی که کلِ روز رو باهاش حرف بزنم بدون اینکه حس کنم مزاحمشم

۱ روز پیش
5K
از هر طرف نرفتـــه به بن بست می رسیم نفرین به روزگار من و روزگار تـو ...

از هر طرف نرفتـــه به بن بست می رسیم نفرین به روزگار من و روزگار تـو ...

۱ روز پیش
6K
در ابعاد این عصر خاموش ‏من از طعم تصنیف ‏در متن ادراک یک کوچه ‏تنهاترم … ‏بیا تا برایت بگویم ‏چه اندازه ‏تنهایی‌ من بزرگ است ...!! ‏

در ابعاد این عصر خاموش ‏من از طعم تصنیف ‏در متن ادراک یک کوچه ‏تنهاترم … ‏بیا تا برایت بگویم ‏چه اندازه ‏تنهایی‌ من بزرگ است ...!! ‏

۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
عکس بلند
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
#موتور

#موتور

۱ روز پیش
3K
#ماشین

#ماشین

۱ روز پیش
4K
#ماشین

#ماشین

۱ روز پیش
4K
#ماشین

#ماشین

۱ روز پیش
4K
#ماشین

#ماشین

۱ روز پیش
4K
#ماشین

#ماشین

۱ روز پیش
4K
#حیوانات
عکس بلند

#حیوانات

۱ روز پیش
4K
#حیوانات
عکس بلند

#حیوانات

۱ روز پیش
4K
#حیوانات

#حیوانات

۱ روز پیش
4K
#حیوانات

#حیوانات

۱ روز پیش
4K
#حیوانات

#حیوانات

۱ روز پیش
4K
#حیوانات

#حیوانات

۱ روز پیش
4K
#خلاقیت

#خلاقیت

۱ روز پیش
7K