vafa.2222

((من ازتبار دختران تکرارے نیستمـ
من همان تافتہ جدا بافتہ ام))

پسر گرسنه اش می شود ، شتابان به طرف یخچال می رود در یخچال را باز می کند عرق شرم ...بر پیشانی پدر می نشیند پسرک این را می داند دست می برد بطری آب ...

پسر گرسنه اش می شود ، شتابان به طرف یخچال می رود در یخچال را باز می کند عرق شرم ...بر پیشانی پدر می نشیند پسرک این را می داند دست می برد بطری آب را بر می دارد ... کمی آب در لیوان می ریزد صدایش را بلند می ...

۱ روز پیش
19K
😍👇 . ‌تو هَمانی که دلم میخواهد شصت سالگی‌هایم را کنارش بگذرانم...هفتاد سالگی...! هَمان روزهایی که کیسه‌های کوچک و بزرگ قرص‌هایم هشدارِ کهولت سِن را میدهد...! هَمانی‌‌ که دلم میخواهد در حالی که پایِ رادیو ...

😍👇 . ‌تو هَمانی که دلم میخواهد شصت سالگی‌هایم را کنارش بگذرانم...هفتاد سالگی...! هَمان روزهایی که کیسه‌های کوچک و بزرگ قرص‌هایم هشدارِ کهولت سِن را میدهد...! هَمانی‌‌ که دلم میخواهد در حالی که پایِ رادیو نشسته است و مُدام با پیچ رادیو وَر میرو‌د و مَرا به مرزِ سرسام میرساند ...

۲ روز پیش
16K
✅✔️ #قائمانه این جمعه که بیاید، نیا وزیرمان می آید آن جمعه نیا سفیرمان می آید داریم حساب میکنیم آقاجان باآمدنت چه گیرمان میآید هم چاه سر راه تو ماها بکنیم هم از غم هجران ...

✅✔️ #قائمانه این جمعه که بیاید، نیا وزیرمان می آید آن جمعه نیا سفیرمان می آید داریم حساب میکنیم آقاجان باآمدنت چه گیرمان میآید هم چاه سر راه تو ماها بکنیم هم از غم هجران تو هی دم بزنیم این نامه چندم است شما میخوانید داریم رکورد کوفه را میشکنیم ...

۲ روز پیش
27K
#عاشقم گر نیستی، #لطفی بکن نفرت بورز #بی تفاوت بودنت هر #لحظه آبم میکند

#عاشقم گر نیستی، #لطفی بکن نفرت بورز #بی تفاوت بودنت هر #لحظه آبم میکند

۳ روز پیش
9K
#طنز !

#طنز !

۴ روز پیش
32K
#سفره_ایرانی

#سفره_ایرانی

۵ روز پیش
9K
#سفره_ایرانی

#سفره_ایرانی

۵ روز پیش
9K
#سفره_ایرانی

#سفره_ایرانی

۵ روز پیش
9K
#سفره_ایرانی

#سفره_ایرانی

۵ روز پیش
10K
#خوشمزه_های_من

#خوشمزه_های_من

۵ روز پیش
8K
#سفره_ایرانی

#سفره_ایرانی

۵ روز پیش
11K
#سفره_ایرانی

#سفره_ایرانی

۵ روز پیش
11K
#خوشمزه_های_من

#خوشمزه_های_من

۴ روز پیش
9K
#خوشمزه_های_من

#خوشمزه_های_من

۴ روز پیش
9K
#خوشمزه_های_من

#خوشمزه_های_من

۴ روز پیش
10K
#خوشمزه_های_من

#خوشمزه_های_من

۴ روز پیش
9K
#خوشمزه_های_ما

#خوشمزه_های_ما

۴ روز پیش
11K
#سفره_ایرانی

#سفره_ایرانی

۴ روز پیش
28K
#سفره_ایرانی

#سفره_ایرانی

۴ روز پیش
12K
#خوشمزه_های_ما

#خوشمزه_های_ما

۴ روز پیش
11K