کامیار

valory

من میگویم جان
تو میگویی کوفت
هرکس به طریقی عشق می ورزد.....

بیشتر  بیشتر