☆دخی خو تیپ☆

yalda85

( گفتم
خدایا.......
دلم را شگستند
گفت:
هیس......
انها هم برای خوشبختیشان
روبه اسمانم
میکنند
قرار ماباشد همان روز )

بیشتر  بیشتر