۱۴ تیر 1397
2K
۱۴ تیر 1397
2K
۱۴ تیر 1397
264
۱۲ تیر 1397
10K
۱۲ تیر 1397
10K
۱۱ تیر 1397
266
۹ تیر 1397
3K
۸ تیر 1397
5K
۸ تیر 1397
5K
۸ تیر 1397
4K
۸ تیر 1397
4K
۸ تیر 1397
1K
۴ تیر 1397
4K
- نـﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗــﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ... یڪ ﻧﻔﺮ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ، ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ، یڪﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺗـــــﻮ ﺭﺍ ﺟـﺬﺍﺏ ، ﻭ شخصی ﺩﯾﮕﺮ ﺗـــــﻮ ﺭﺍ ﻫﯿﭻ ﺣﺴـــــﺎﺏ ﻧﻤﯽڪﻨﺪ! بدان ...

- نـﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗــﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ... یڪ ﻧﻔﺮ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ، ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ، یڪﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺗـــــﻮ ﺭﺍ ﺟـﺬﺍﺏ ، ﻭ شخصی ﺩﯾﮕﺮ ﺗـــــﻮ ﺭﺍ ﻫﯿﭻ ﺣﺴـــــﺎﺏ ﻧﻤﯽڪﻨﺪ! بدان که قضــــاوت خلق اهمیت و اعتبـــــاری ندارد؛ ﺗـﻨﻬﺎ ﺧـــــــﺪﺍﺳﺖ ڪﻪ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ڪﻪ ﻫﺴﺘــﯽ ...

۲۹ خرداد 1397
2K
مملکت نابود کن

مملکت نابود کن

۲۶ خرداد 1397
3K
۲۶ خرداد 1397
4K
۲۶ خرداد 1397
3K
۱۵ خرداد 1397
4K
۱۵ خرداد 1397
4K
۱۵ خرداد 1397
5K