മമ

zahra.1322

^^ خدایا خودت بساز...تو بسازے قشنگ ترہ :)
•••
#Bαя¢ełøиα❤
#ρeяšρøłıš❤

این شبا به یاد ماهم باشین😊 #التماس_دعا #شب_قدر🌙

این شبا به یاد ماهم باشین😊 #التماس_دعا #شب_قدر🌙

۲ روز پیش
5K
#تبریک❤ 😁 #ρeяšρøłıš❤ فقط کولی بازیای #شجاع #علیرضا😸 #سیامک زیرآبیا در چ حالن!؟؟😹 😹 💦

#تبریک❤ 😁 #ρeяšρøłıš❤ فقط کولی بازیای #شجاع #علیرضا😸 #سیامک زیرآبیا در چ حالن!؟؟😹 😹 💦

۱ هفته پیش
4K
از قشنگیای #زندگی ❤ 😻 #نی_نی😹 #نفس❤ پ.ن:دیگه داش اشکش درمیومد ک بالاخره موفق شدم😹 👍 ⭐

از قشنگیای #زندگی ❤ 😻 #نی_نی😹 #نفس❤ پ.ن:دیگه داش اشکش درمیومد ک بالاخره موفق شدم😹 👍 ⭐

۱ هفته پیش
7K
ازبس #جیغ زدم فک کنم تارای صوتیم ب فنا رفتن :| #روز_خوب #جذاب😹

ازبس #جیغ زدم فک کنم تارای صوتیم ب فنا رفتن :| #روز_خوب #جذاب😹

۳ هفته پیش
7K
هیچوقت به کمتر از چیزی که لیاقتشو داری قانع نباش!⛔ #نصیحت💡

هیچوقت به کمتر از چیزی که لیاقتشو داری قانع نباش!⛔ #نصیحت💡

۳ هفته پیش
5K
🎭 حاضرید دماغتونو عمل کنید و برای همیشه ظاهرتون عوض بشه•__• اما بحث به اخلاقای بد که میرسه میگید من همینم که هستم!!!؟ :|

🎭 حاضرید دماغتونو عمل کنید و برای همیشه ظاهرتون عوض بشه•__• اما بحث به اخلاقای بد که میرسه میگید من همینم که هستم!!!؟ :|

۴ هفته پیش
8K
#ρeяšρøłıš💪😻

#ρeяšρøłıš💪😻

۱۰ فروردین 1398
7K
اگر این دنیا غریب پرور است، تو آشنا بمان... تو پاے خوبی‌هایت بمان. مردم حرف میزنند، حرف باد می‌شود می‌وزد در هوا و تو را دورتر میڪند از تمام ڪسانے ڪہ «باور» برایشان یڪ چهار ...

اگر این دنیا غریب پرور است، تو آشنا بمان... تو پاے خوبی‌هایت بمان. مردم حرف میزنند، حرف باد می‌شود می‌وزد در هوا و تو را دورتر میڪند از تمام ڪسانے ڪہ «باور» برایشان یڪ چهار حرفے نا آشناست. اگر ڪسے معناے عاشقانه‌هایت را نفهمید؛ بر روے عشق خط نڪش! عاشقانه‌هایت ...

۹ فروردین 1398
7K
اوضآع جوری شُده کِ هی بِه خودم میگَم بریم لآشی شیم شایَد یکی عاشِقمون شُد:|🍃👻 #والا 😐

اوضآع جوری شُده کِ هی بِه خودم میگَم بریم لآشی شیم شایَد یکی عاشِقمون شُد:|🍃👻 #والا 😐

۵ فروردین 1398
12K
‏مولانا هم باشی بالاخره یه جایی میگی : خواهی بیا ببخشا :) خواهی برو جفا کن:) این همون هرجور راحتی خودمونه :|

‏مولانا هم باشی بالاخره یه جایی میگی : خواهی بیا ببخشا :) خواهی برو جفا کن:) این همون هرجور راحتی خودمونه :|

۱۵ اسفند 1397
6K
جمعه ها بی دلبر از گلوی آدم پایین نمیره :|

جمعه ها بی دلبر از گلوی آدم پایین نمیره :|

۳ اسفند 1397
11K
بهتره به چیزایی که ندارم فکر نکنم ، بجاش به چیزایی که دارم فکر می‌کنم..👇 من یه عالمه #امید دارم بهتره به امید فکر کنم😇 #ارنست_همینگوی 🌱 ❤ ️😌

بهتره به چیزایی که ندارم فکر نکنم ، بجاش به چیزایی که دارم فکر می‌کنم..👇 من یه عالمه #امید دارم بهتره به امید فکر کنم😇 #ارنست_همینگوی 🌱 ❤ ️😌

۲۱ بهمن 1397
8K
۱۰ بهمن 1397
8K
تجربہ، مطلقاً بہ ڪار عاشق نمی‌آید ! ڪسے ڪہ تجربہ دارد، قبل از هرچیز می‌داند ڪہ نباید عاشق بشود ! تجربہ، عشق را باطل می‌ڪند، بنابراین تجربہ، ڪل زندگے را باطل می‌ڪند ! عشق، چیزی‌ست ...

تجربہ، مطلقاً بہ ڪار عاشق نمی‌آید ! ڪسے ڪہ تجربہ دارد، قبل از هرچیز می‌داند ڪہ نباید عاشق بشود ! تجربہ، عشق را باطل می‌ڪند، بنابراین تجربہ، ڪل زندگے را باطل می‌ڪند ! عشق، چیزی‌ست یگانہ و یڪ‌بارہ اما تجربہ یعنے تڪرار، یعنے بیش از یڪ‌بار ! عاشق شدن، شرطِ ...

۲ بهمن 1397
8K
خواهر ڪہ داشتہ باشے :) قلبت بہ خانہ اے مے ماند❤ ڪہ همیشہ ے خدا چراغ یڪ اتاقش روشن است...💡 دیوونه ای ولی #دوستت_دارم :)💫

خواهر ڪہ داشتہ باشے :) قلبت بہ خانہ اے مے ماند❤ ڪہ همیشہ ے خدا چراغ یڪ اتاقش روشن است...💡 دیوونه ای ولی #دوستت_دارم :)💫

۲۹ دی 1397
13K
.... ڪاشڪے بفهمید... :))

.... ڪاشڪے بفهمید... :))

۲۵ دی 1397
8K
#تولدم_هپی🎈🍭☺

#تولدم_هپی🎈🍭☺

۲۲ دی 1397
8K
۱۷ دی 1397
8K
کاش یکی باشه که وقتی باهاش حرف میزنی سبک تر بشی نه پشیمون .. :)

کاش یکی باشه که وقتی باهاش حرف میزنی سبک تر بشی نه پشیمون .. :)

۱۰ دی 1397
9K
@L10NELMESSI 😹😎✌ #Fcb❤

@L10NELMESSI 😹😎✌ #Fcb❤

۳ دی 1397
9K