മമ

zahra.1322

خودِتُ‌بِه‌خودِت‌ثابت‌کُن‌‌نه‌به‌بَقیه^^❤

#Bαя¢ełøиα❤
#ρeяšρøłıš❤

❤..😸

❤..😸

۱ هفته پیش
6K
👐😌💤

👐😌💤

۲ هفته پیش
5K
#السلام_علیڪ_یااباعبداللہ❤

#السلام_علیڪ_یااباعبداللہ❤

۲ هفته پیش
4K
#تڪواندو ڪار بودن..تہ خاص بودنه❤ 💪 @Dainasore.nanam021

#تڪواندو ڪار بودن..تہ خاص بودنه❤ 💪 @Dainasore.nanam021

۳ هفته پیش
13K
خوابیدن بهترین مکانیسم دفاعے بدنہ :/ حداقل تا ٨ ساعت نمیذارہ گند بزنے بہ زندگیت💢👐

خوابیدن بهترین مکانیسم دفاعے بدنہ :/ حداقل تا ٨ ساعت نمیذارہ گند بزنے بہ زندگیت💢👐

۳ هفته پیش
5K
ایشالا از شنبہ ڪہ جواب نداد :/ ب نظرتون بیایم مث خارجیا از ۲ شنبہ شروع ڪنیم؟!!.. شاید فرجے بشہ..♣ ♠ 💢

ایشالا از شنبہ ڪہ جواب نداد :/ ب نظرتون بیایم مث خارجیا از ۲ شنبہ شروع ڪنیم؟!!.. شاید فرجے بشہ..♣ ♠ 💢

۳ هفته پیش
6K
من اگہ یڪیو دوس دارم،جدن هنر خودشہ❤ وگرنہ اصلن از اینایے نیستم ڪہ بتونم بہ همہ عشق بورزم :/ #Zahra❣

من اگہ یڪیو دوس دارم،جدن هنر خودشہ❤ وگرنہ اصلن از اینایے نیستم ڪہ بتونم بہ همہ عشق بورزم :/ #Zahra❣

۴ هفته پیش
6K
جلد کتاب که این باشه💕 😍 آدم خرخونیش میگیره😁 👐 #messi💕

جلد کتاب که این باشه💕 😍 آدم خرخونیش میگیره😁 👐 #messi💕

۱۶ مهر 1397
7K
ما پدرمون درنیومد موهامونو تا ڪمر بلند ڪنیم ڪہ شما بگید موے ڪوتاہ جذابہ...😕

ما پدرمون درنیومد موهامونو تا ڪمر بلند ڪنیم ڪہ شما بگید موے ڪوتاہ جذابہ...😕

۱۵ مهر 1397
7K
👐❤

👐❤

۱۲ مهر 1397
7K
بہ قول رفیقم...💫 خداے ماهم ڪریمہ :) 💕

بہ قول رفیقم...💫 خداے ماهم ڪریمہ :) 💕

۷ مهر 1397
7K
وایی😁✌ استوری❣❤💫

وایی😁✌ استوری❣❤💫

۶ مهر 1397
6K
سرشارم از خیال ولے این ڪفاف نیست..💭 در شعر من حقیقت یڪ ماجرا ڪم است..❣

سرشارم از خیال ولے این ڪفاف نیست..💭 در شعر من حقیقت یڪ ماجرا ڪم است..❣

۶ مهر 1397
6K
ملت پُست میذارن فالوراشون میرہ بالا😐 ما پُست میذاریم چند نفر یادشون مے افتہ آنفالو نڪردن 😐 ✌

ملت پُست میذارن فالوراشون میرہ بالا😐 ما پُست میذاریم چند نفر یادشون مے افتہ آنفالو نڪردن 😐 ✌

۲۷ شهریور 1397
6K
ˡᵒᵛᵉ ʷʰᵉⁿ ʸᵒᵘʳᵉ ʳᵉᵃᵈʸ ⁿᵒᵗ ʷʰᵉⁿ ʸᵒᵘʳᵉ ˡᵒⁿᵉˡʸ▼ عاشق شو...♡ وقتی که آماده ای... نه وقتی که تنهایی... ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌

ˡᵒᵛᵉ ʷʰᵉⁿ ʸᵒᵘʳᵉ ʳᵉᵃᵈʸ ⁿᵒᵗ ʷʰᵉⁿ ʸᵒᵘʳᵉ ˡᵒⁿᵉˡʸ▼ عاشق شو...♡ وقتی که آماده ای... نه وقتی که تنهایی... ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌

۱۰ مرداد 1397
10K
#😢

#😢

۹ مرداد 1397
10K
#💫❤

#💫❤

۲۸ خرداد 1397
10K
یاد گرفتم ڪہ با همہ مثل خودشون برخورد نڪنم چون شخصیتم خیییلے بالاتر از این حرفاست.😏 وجدانم از خودم راضیہ راضیہ .... اگہ بہ ڪسے ظلم ڪردم اون خودم بودم.. خودمو خراب ڪردم نہ بقیہ ...

یاد گرفتم ڪہ با همہ مثل خودشون برخورد نڪنم چون شخصیتم خیییلے بالاتر از این حرفاست.😏 وجدانم از خودم راضیہ راضیہ .... اگہ بہ ڪسے ظلم ڪردم اون خودم بودم.. خودمو خراب ڪردم نہ بقیہ رو .. ..حداقل حق الناس گردنم نیس اون دنیا... ولے یقہ خیلیا رو میتونم بگیرم....😏 ...

۲۸ فروردین 1397
13K
اجازہ ندہ آدمایے ڪہ ڪمترین ڪارو برات میڪنن... بیشترین ڪنترل رواحساست داشتہ باشن...💔 #حرف_دل💔

اجازہ ندہ آدمایے ڪہ ڪمترین ڪارو برات میڪنن... بیشترین ڪنترل رواحساست داشتہ باشن...💔 #حرف_دل💔

۳ فروردین 1397
13K
😔 #ببخش منو ...واسه وقتایی که دلم تورو میخاست ولی نفهمیدم...😞😔😢

😔 #ببخش منو ...واسه وقتایی که دلم تورو میخاست ولی نفهمیدم...😞😔😢

۱ فروردین 1397
20K