മമ

zahra.1322

^^ خدایا خودت بساز...تو بسازے قشنگ ترہ :)
•••
#Bαя¢ełøиα❤
#ρeяšρøłıš❤

#تسلیت🌷💔

#تسلیت🌷💔

۳ روز پیش
7K
تو این ترافیک فقط زیر گرفتن دختر پسرایی که خرس و بادکنک دستشونه و دارن میرن خونه واسه #ولنتاین فردا آماده بشن میتونه آرومم کنه..😐 #شت👊😐

تو این ترافیک فقط زیر گرفتن دختر پسرایی که خرس و بادکنک دستشونه و دارن میرن خونه واسه #ولنتاین فردا آماده بشن میتونه آرومم کنه..😐 #شت👊😐

۳ روز پیش
4K
بهتره به چیزایی که ندارم فکر نکنم ، بجاش به چیزایی که دارم فکر می‌کنم..👇 من یه عالمه #امید دارم بهتره به امید فکر کنم😇 #ارنست_همینگوی 🌱 ❤ ️😌

بهتره به چیزایی که ندارم فکر نکنم ، بجاش به چیزایی که دارم فکر می‌کنم..👇 من یه عالمه #امید دارم بهتره به امید فکر کنم😇 #ارنست_همینگوی 🌱 ❤ ️😌

۷ روز پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
تجربہ، مطلقاً بہ ڪار عاشق نمی‌آید ! ڪسے ڪہ تجربہ دارد، قبل از هرچیز می‌داند ڪہ نباید عاشق بشود ! تجربہ، عشق را باطل می‌ڪند، بنابراین تجربہ، ڪل زندگے را باطل می‌ڪند ! عشق، چیزی‌ست ...

تجربہ، مطلقاً بہ ڪار عاشق نمی‌آید ! ڪسے ڪہ تجربہ دارد، قبل از هرچیز می‌داند ڪہ نباید عاشق بشود ! تجربہ، عشق را باطل می‌ڪند، بنابراین تجربہ، ڪل زندگے را باطل می‌ڪند ! عشق، چیزی‌ست یگانہ و یڪ‌بارہ اما تجربہ یعنے تڪرار، یعنے بیش از یڪ‌بار ! عاشق شدن، شرطِ ...

۳ هفته پیش
5K
خواهر ڪہ داشتہ باشے :) قلبت بہ خانہ اے مے ماند❤ ڪہ همیشہ ے خدا چراغ یڪ اتاقش روشن است...💡 دیوونه ای ولی #دوستت_دارم :)💫

خواهر ڪہ داشتہ باشے :) قلبت بہ خانہ اے مے ماند❤ ڪہ همیشہ ے خدا چراغ یڪ اتاقش روشن است...💡 دیوونه ای ولی #دوستت_دارم :)💫

۴ هفته پیش
10K
.... ڪاشڪے بفهمید... :))

.... ڪاشڪے بفهمید... :))

۲۵ دی 1397
6K
#تولدم_هپی🎈🍭☺

#تولدم_هپی🎈🍭☺

۲۲ دی 1397
5K
۱۷ دی 1397
5K
کاش یکی باشه که وقتی باهاش حرف میزنی سبک تر بشی نه پشیمون .. :)

کاش یکی باشه که وقتی باهاش حرف میزنی سبک تر بشی نه پشیمون .. :)

۱۰ دی 1397
6K
@L10NELMESSI 😹😎✌ #Fcb❤

@L10NELMESSI 😹😎✌ #Fcb❤

۳ دی 1397
6K
از یہ جایے بہ بعدفقط دستتو میذارے زیر چونت و میگے،ولش ڪن بالاخرہ یہ چیزے میشہ :)) #Zαняα💫

از یہ جایے بہ بعدفقط دستتو میذارے زیر چونت و میگے،ولش ڪن بالاخرہ یہ چیزے میشہ :)) #Zαняα💫

۱ دی 1397
5K
مردم#شب_جمعہ دارن ✈ 🍃 💕 مام شب جمعہ داریم :/...! #👽 💥

مردم#شب_جمعہ دارن ✈ 🍃 💕 مام شب جمعہ داریم :/...! #👽 💥

۲۹ آذر 1397
5K
بہ چشم‌هایم زل زد و گفت :

بہ چشم‌هایم زل زد و گفت : " با هم درستش می‌ڪنیم ...! " چہ لذتے داشت این با هم، حتے اگر با هم هیچ چیزے هم درست نمی‌شد... حتے اگر تمام سرمایه‌ام بر باد می‌رفت... حسے ڪہ بہ واژه‌ے " با هم " داشتم را با هیچ چیزے در ...

۲۲ آذر 1397
7K
#کینگ😌😏😻💪

#کینگ😌😏😻💪

۱۲ آذر 1397
9K
۸ آذر 1397
8K
نیازے نیس آدمارو امتحان ڪنے..💡 یڪم صبر ڪن.. خودشون از نقش بازے ڪردنشون خستہ میشن..

نیازے نیس آدمارو امتحان ڪنے..💡 یڪم صبر ڪن.. خودشون از نقش بازے ڪردنشون خستہ میشن..

۵ آذر 1397
7K
❤..😸

❤..😸

۱۶ آبان 1397
9K
👐😌💤

👐😌💤

۱۰ آبان 1397
7K
#السلام_علیڪ_یااباعبداللہ❤

#السلام_علیڪ_یااباعبداللہ❤

۷ آبان 1397
6K