zamonah

zamonah

‌آنڪه دردے
به دلش نیسٺ ڪجا
مےفهمد......!!!


شب ِ پُر دغدغہ‌ے
#عاشق
ِ بے فردا را.....💔

۲۶ اردیبهشت 1398
7K
۲۶ اردیبهشت 1398
5K
۲۶ اردیبهشت 1398
12K
۲۶ اردیبهشت 1398
3K
۲۶ اردیبهشت 1398
7K
۲۶ اردیبهشت 1398
6K
۲۶ اردیبهشت 1398
6K
۲۶ اردیبهشت 1398
3K
۲۶ اردیبهشت 1398
3K
۲۶ اردیبهشت 1398
3K
بْٰگذار بگذردْٰ روزگارۍْٰ کھ روْٰز مآ نیسْٰٺ. . . روزٖٖگارۍ روزٖٖ ما همٖٖـ مےٖٖ رسـدٖٖ😏 🌿 🎏

بْٰگذار بگذردْٰ روزگارۍْٰ کھ روْٰز مآ نیسْٰٺ. . . روزٖٖگارۍ روزٖٖ ما همٖٖـ مےٖٖ رسـدٖٖ😏 🌿 🎏

۲۶ اردیبهشت 1398
15K
دردِ تنهایی درونِ استخوان پیچیده است شرحِ درد از من مخواه! این داستان پیچیده است گفت

دردِ تنهایی درونِ استخوان پیچیده است شرحِ درد از من مخواه! این داستان پیچیده است گفت "دوری" التیام دردهای عاشقی ست نسخه ی ما را دلی نامهربان پیچیده است...

۲۶ اردیبهشت 1398
5K
دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .👌

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .👌

۲۶ اردیبهشت 1398
6K
هر کــــــسی‌ به نوعــــــی تــــــنهاست.....😔 تنهایی به این معنی نیست که هیچکی دور و ورت نباشه…. تنهایی به این معنیه که اونی که تمام زندگیته برای تو نباشه....💔

هر کــــــسی‌ به نوعــــــی تــــــنهاست.....😔 تنهایی به این معنی نیست که هیچکی دور و ورت نباشه…. تنهایی به این معنیه که اونی که تمام زندگیته برای تو نباشه....💔

۲۶ اردیبهشت 1398
5K
از یاد ببر قصه‌ی ما را هم از امروز درباره‌ ی ما هرچه شنیدی نشنیدی..!

از یاد ببر قصه‌ی ما را هم از امروز درباره‌ ی ما هرچه شنیدی نشنیدی..!

۲۵ اردیبهشت 1398
5K
فداتون بشممم😘😘😘

فداتون بشممم😘😘😘

۲۹ دی 1396
5K
۲۹ آذر 1396
3K
۲۹ آذر 1396
5K
۲۹ آذر 1396
4K
۲۹ آذر 1396
4K