zamonah

zamonah

‌آنڪه دردے
به دلش نیسٺ ڪجا
مےفهمد......!!!


شب ِ پُر دغدغہ‌ے
#عاشق
ِ بے فردا را.....💔

۳ روز پیش
7K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
10K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
7K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
بْٰگذار بگذردْٰ روزگارۍْٰ کھ روْٰز مآ نیسْٰٺ. . . روزٖٖگارۍ روزٖٖ ما همٖٖـ مےٖٖ رسـدٖٖ😏 🌿 🎏

بْٰگذار بگذردْٰ روزگارۍْٰ کھ روْٰز مآ نیسْٰٺ. . . روزٖٖگارۍ روزٖٖ ما همٖٖـ مےٖٖ رسـدٖٖ😏 🌿 🎏

۴ روز پیش
15K
دردِ تنهایی درونِ استخوان پیچیده است شرحِ درد از من مخواه! این داستان پیچیده است گفت

دردِ تنهایی درونِ استخوان پیچیده است شرحِ درد از من مخواه! این داستان پیچیده است گفت "دوری" التیام دردهای عاشقی ست نسخه ی ما را دلی نامهربان پیچیده است...

۴ روز پیش
4K
دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .👌

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .👌

۴ روز پیش
5K
هر کــــــسی‌ به نوعــــــی تــــــنهاست.....😔 تنهایی به این معنی نیست که هیچکی دور و ورت نباشه…. تنهایی به این معنیه که اونی که تمام زندگیته برای تو نباشه....💔

هر کــــــسی‌ به نوعــــــی تــــــنهاست.....😔 تنهایی به این معنی نیست که هیچکی دور و ورت نباشه…. تنهایی به این معنیه که اونی که تمام زندگیته برای تو نباشه....💔

۴ روز پیش
5K
از یاد ببر قصه‌ی ما را هم از امروز درباره‌ ی ما هرچه شنیدی نشنیدی..!

از یاد ببر قصه‌ی ما را هم از امروز درباره‌ ی ما هرچه شنیدی نشنیدی..!

۵ روز پیش
5K
فداتون بشممم😘😘😘

فداتون بشممم😘😘😘

۲۹ دی 1396
4K
۲۹ آذر 1396
3K
۲۹ آذر 1396
5K
۲۹ آذر 1396
4K
۲۹ آذر 1396
3K