zroop

دلتان نگیرد از تلخی ها
یک نفر هست
همین حوالی
دور تر از نگاه ادمها
نزدیکتر از رگ گردن
روزی چنان دستتان را میگیرد
که مات میشوند تمام کسانی که
روزی بهتان پشت پا زدند!!!

موردی پیدا نشد