ابوالفضل11

No Flw🛇 No Flw Bk🛇 ‌‌ Just Like✔
https://harfeto.timefriend.net/832215448

ما خیلی وقته که خودمون همدم خودمونیم...

ما خیلی وقته که خودمون همدم خودمونیم...

همه بَدن ، تو همه نباش...!

همه بَدن ، تو همه نباش...!

قهرمان اونه که فقط خداشو داره...!

قهرمان اونه که فقط خداشو داره...!

معیار فقط ذاته ؛ اگر برای پول یا ظاهر یا موقعیت با کسی رابطه دارین ، اون معیار نیست ؛ قیمتتونه !

معیار فقط ذاته ؛ اگر برای پول یا ظاهر یا موقعیت با کسی رابطه دارین ، اون معیار نیست ؛ قیمتتونه !

با ما بد نباش ؛ همه بدا با ما خوبن !

با ما بد نباش ؛ همه بدا با ما خوبن !

آدم ها رو نمیشه عوض کرد ؛ ولی آدم ها رو میشه عوض کرد !

آدم ها رو نمیشه عوض کرد ؛ ولی آدم ها رو میشه عوض کرد !