احسان

پرهام

خیلی التماس دعادارم...حسابی گیرم...

آخی...
۴۴

آخی...

ای خدا؟من تاکی بایدبه خاطرکتایون ریاحی بامردم دعواکنم؟
۸

ای خدا؟من تاکی بایدبه خاطرکتایون ریاحی بامردم دعواکنم؟

شب بخیر.برم بکپم.
۹

شب بخیر.برم بکپم.

دلگیرم ازشبای تکراری ...
۱۷

دلگیرم ازشبای تکراری ...

توروخداچیزی که دارینوقدربدونید...اگه ازدستش بدیدتاپای دق کرد...
۳

توروخداچیزی که دارینوقدربدونید...اگه ازدستش بدیدتاپای دق کرد...

این عکسه یه چیزی داره هروقت میبینم یه چیزی ته دلم میلرزه...ن...
۴

این عکسه یه چیزی داره هروقت میبینم یه چیزی ته دلم میلرزه...ن...

میبینی توروخدا؟خیرسرم امشب رفته بودمهمونی جای خنده صحبت و......
۱۳۰۷

میبینی توروخدا؟خیرسرم امشب رفته بودمهمونی جای خنده صحبت و......

خیلی سخت...
۳۲

خیلی سخت...

رحم کن...
۲

رحم کن...

شدید...
۱۱

شدید...

امیدوارم اینطورباشه...
۶

امیدوارم اینطورباشه...

بیشعورای دزد...
۵

بیشعورای دزد...

دلم گرفته...
۶

دلم گرفته...