امتیاز
684660
دنبال کننده
1871
دنبال شونده
178
3

دلــــمدرگیــرخواستــنتـHـوست...مـ ـن عاشقدرگیری هایدلم هستم...

2

گفتهبودمکه بخوبانندهمهرگز دلباز چشممبه تو افتادو گرفتار شدم...

6

شـازدهکوچولو:↷میگن بعضیعشق هــاعشق نیستدیوانگیـهروبـاه:↯عشقی...

55

کـسیچه میفهـمد!تکرار"تـو"چقدر ...زندگیبخش است درست مانند↯نفس...

2

خدایا✿دراینروزهای پاکدلمان رادرجویباررحمتتچنان شستشودهڪه↯هرج...

3

غالبـــــاًدر هــرتصـــادف،می رودچیزے زِ دستلحظہ ےبرخـــوردچ...

2

زندگیمثل نقاشیکردن استخطوط را↯با امید بکشیداشتباهات رابا آرا...

1

ماه مبارکرمضـانبهترین ماه هاماه میهمانی خداماه خوبی هاماه شب...

2

دلـــــمعاشقـــت بودانـــــگارنـــدیـــــدےبــــه عشــــقکی ...

3

بـــہ➫گـریہ هــاےمــن قــهــقہمـــۍ زنـــد..ڪـــسےڪـــہ↯روزی...

4

←یه قلب{شکســـ❢ـــته}√ ←یه اتاق {دربســــــــــته}√↑↑یه لبخن...

2

مینویسـ ـم✓یادگــاریتا بمانــدروزگـــاری✰گر نمانــدروزگـــار...

1

گریه ایدر کارنیستفقـ❢ـط◈ چشمانم◈به آن لبخندی کهدر آخرین عکست...

1

چــــهآرزویمــحــالـی‌اسـتزیــســتــن بــا تــومـــرا هـمـیـ...

2

دوسـ❥ـتداشتــن تودلیل نمیخواهــد✘دوست داشتنتــ❥ــوجان می خوا...

2

براےِدوبارهآمَدَنَشدُعانَڪُنشایَدوَقتے آمَد➥هَمانےنَباشَدڪِہ...

2

کـ ـاشآنــجابــ✘ـدونمـــن مثـــل↯اینجــا↯بـــدون تــــوبـ❢ـو...

1

ازمـــنخواســتحلالش کنمکسـی کهبهتریــن↶روزهای عمرمراحــرام ک...

3

برایـَــتگَردنبــــندی از اَشـــکساختـــــمتا بِدانــــیتَمـ...

4

مـ ــنبه مرگراضیــم و هــرروزخواستارشم…اما چه فایده کهمـرگ ه...