دلــــمدرگیــرخواستــنتـHـوست...مـ ـن عاشقدرگیری هایدلم هستم...
۳

دلــــمدرگیــرخواستــنتـHـوست...مـ ـن عاشقدرگیری هایدلم هستم...

گفتهبودمکه بخوبانندهمهرگز  دلباز چشممبه تو افتادو گرفتار شدم...
۲

گفتهبودمکه بخوبانندهمهرگز دلباز چشممبه تو افتادو گرفتار شدم...

شـازدهکوچولو:↷میگن بعضیعشق هــاعشق نیستدیوانگیـهروبـاه:↯عشقی...
۶

شـازدهکوچولو:↷میگن بعضیعشق هــاعشق نیستدیوانگیـهروبـاه:↯عشقی...

کـسیچه میفهـمد!تکرار"تـو"چقدر ...زندگیبخش است درست مانند↯نفس...
۵۵

کـسیچه میفهـمد!تکرار"تـو"چقدر ...زندگیبخش است درست مانند↯نفس...

خدایا✿دراینروزهای پاکدلمان رادرجویباررحمتتچنان شستشودهڪه↯هرج...
۲

خدایا✿دراینروزهای پاکدلمان رادرجویباررحمتتچنان شستشودهڪه↯هرج...

غالبـــــاًدر هــرتصـــادف،می رودچیزے زِ دستلحظہ ےبرخـــوردچ...
۳

غالبـــــاًدر هــرتصـــادف،می رودچیزے زِ دستلحظہ ےبرخـــوردچ...

زندگیمثل نقاشیکردن استخطوط را↯با امید بکشیداشتباهات رابا آرا...
۲

زندگیمثل نقاشیکردن استخطوط را↯با امید بکشیداشتباهات رابا آرا...

ماه مبارکرمضـانبهترین ماه هاماه میهمانی خداماه خوبی هاماه شب...
۱

ماه مبارکرمضـانبهترین ماه هاماه میهمانی خداماه خوبی هاماه شب...

دلـــــمعاشقـــت بودانـــــگارنـــدیـــــدےبــــه عشــــقکی ...
۲

دلـــــمعاشقـــت بودانـــــگارنـــدیـــــدےبــــه عشــــقکی ...

بـــہ➫گـریہ هــاےمــن قــهــقہمـــۍ زنـــد..ڪـــسےڪـــہ↯روزی...
۳

بـــہ➫گـریہ هــاےمــن قــهــقہمـــۍ زنـــد..ڪـــسےڪـــہ↯روزی...

←یه قلب{شکســـ❢ـــته}√ ←یه اتاق {دربســــــــــته}√↑↑یه لبخن...
۴

←یه قلب{شکســـ❢ـــته}√ ←یه اتاق {دربســــــــــته}√↑↑یه لبخن...

مینویسـ ـم✓یادگــاریتا بمانــدروزگـــاری✰گر نمانــدروزگـــار...
۲

مینویسـ ـم✓یادگــاریتا بمانــدروزگـــاری✰گر نمانــدروزگـــار...

گریه ایدر کارنیستفقـ❢ـط◈ چشمانم◈به آن لبخندی کهدر آخرین عکست...
۱

گریه ایدر کارنیستفقـ❢ـط◈ چشمانم◈به آن لبخندی کهدر آخرین عکست...

چــــهآرزویمــحــالـی‌اسـتزیــســتــن بــا تــومـــرا هـمـیـ...
۱

چــــهآرزویمــحــالـی‌اسـتزیــســتــن بــا تــومـــرا هـمـیـ...

دوسـ❥ـتداشتــن تودلیل نمیخواهــد✘دوست داشتنتــ❥ــوجان می خوا...
۲

دوسـ❥ـتداشتــن تودلیل نمیخواهــد✘دوست داشتنتــ❥ــوجان می خوا...

براےِدوبارهآمَدَنَشدُعانَڪُنشایَدوَقتے آمَد➥هَمانےنَباشَدڪِہ...
۲

براےِدوبارهآمَدَنَشدُعانَڪُنشایَدوَقتے آمَد➥هَمانےنَباشَدڪِہ...

کـ ـاشآنــجابــ✘ـدونمـــن مثـــل↯اینجــا↯بـــدون تــــوبـ❢ـو...
۲

کـ ـاشآنــجابــ✘ـدونمـــن مثـــل↯اینجــا↯بـــدون تــــوبـ❢ـو...

ازمـــنخواســتحلالش کنمکسـی کهبهتریــن↶روزهای عمرمراحــرام ک...
۱

ازمـــنخواســتحلالش کنمکسـی کهبهتریــن↶روزهای عمرمراحــرام ک...

برایـَــتگَردنبــــندی از اَشـــکساختـــــمتا بِدانــــیتَمـ...
۳

برایـَــتگَردنبــــندی از اَشـــکساختـــــمتا بِدانــــیتَمـ...

مـ ــنبه مرگراضیــم و هــرروزخواستارشم…اما چه فایده کهمـرگ ه...
۴

مـ ــنبه مرگراضیــم و هــرروزخواستارشم…اما چه فایده کهمـرگ ه...