.........................................

.......mohammad......

چہ غریب ماندے اے دل ! 
نہ غمے ، نه غمڪَسارے
نہ بہ انتظار یارے ،
نہ ز یار انتظارے

غم اڪَر به ڪوه ڪَویم
بڪَریزد و بریزد
ڪہ دڪَر بدین ڪَرانے
نتوان ڪشید بارے...

بدترین حال دنیا اینه که آدم دیگه دلش هیچی نخواد #عکس_نوشته_عاشقانه #عکس_نوشته

بدترین حال دنیا اینه که آدم دیگه دلش هیچی نخواد #عکس_نوشته_عاشقانه #عکس_نوشته

عشق فقط خدا #فردوس_برین #رمضان_کریم🌙🌹🍃

عشق فقط خدا #فردوس_برین #رمضان_کریم🌙🌹🍃

دست رو دلم نذار می‌سوزی داغ خیلی چیزا رو دلم مونده #جذاب #ایده

دست رو دلم نذار می‌سوزی داغ خیلی چیزا رو دلم مونده #جذاب #ایده

روانشناسها میگن: وقتی بدون هیچ دلیلی حال روحی شما خوب نیست دلتنگ کسی هستید... مثل خودممم.. #عاشقانه #عکس_نوشته

روانشناسها میگن: وقتی بدون هیچ دلیلی حال روحی شما خوب نیست دلتنگ کسی هستید... مثل خودممم.. #عاشقانه #عکس_نوشته

پدرم ساقی نبود ولی یه عمر برامون عرق ریخت... #عاشقانه #فردوس_برین #رمضان_کریم🌙🌹🍃

پدرم ساقی نبود ولی یه عمر برامون عرق ریخت... #عاشقانه #فردوس_برین #رمضان_کریم🌙🌹🍃

هر چقدر آدم‌ها را بیشتر مےشناسے تنهایے‌ات دل‌چسب‌تر مےشود... 💔 #عکس_نوشته_عاشقانه

هر چقدر آدم‌ها را بیشتر مےشناسے تنهایے‌ات دل‌چسب‌تر مےشود... 💔 #عکس_نوشته_عاشقانه

من از خوش‌باوری در پیله‌ی خود فکر می‌کردم خدا دارد فقط صبر مرا اندازه می‌گیرد #جذاب

من از خوش‌باوری در پیله‌ی خود فکر می‌کردم خدا دارد فقط صبر مرا اندازه می‌گیرد #جذاب

تو را دوست خواهم داشت تاوان آن هر چہ باشد، باشد... 💔 #عاشقانه

تو را دوست خواهم داشت تاوان آن هر چہ باشد، باشد... 💔 #عاشقانه

جاے خالیت انقد بزرگ شده ڪہ میشہ توش زندگے ڪرد... 💔 #جذاب

جاے خالیت انقد بزرگ شده ڪہ میشہ توش زندگے ڪرد... 💔 #جذاب

تا تو به داد من رسی من به خدا رسیده ام #فردوس_برین

تا تو به داد من رسی من به خدا رسیده ام #فردوس_برین

دلتنگ ڪہ باشے هیچ چیز آرامت نمیڪند دلت یڪ پاے رفتن مےخواهد و یڪ دنیا راه... 💔

دلتنگ ڪہ باشے هیچ چیز آرامت نمیڪند دلت یڪ پاے رفتن مےخواهد و یڪ دنیا راه... 💔

امیدت فقط بہ خدا باشہ... 💔 #فردوس_برین

امیدت فقط بہ خدا باشہ... 💔 #فردوس_برین

گاهے میرسہ ڪہ دیگہ از خدا نہ پول میخواے نہ خونہ و یہ موقع‌هایے هست فقط یہ دل خوش میخواے فقط یہ دل خوش... 💔 #عکس_نوشته

گاهے میرسہ ڪہ دیگہ از خدا نہ پول میخواے نہ خونہ و یہ موقع‌هایے هست فقط یہ دل خوش میخواے فقط یہ دل خوش... 💔 #عکس_نوشته

زیبایے‌ها را چشم میبیند و مهربانیها را دل چشم فراموش میڪند ولے دل هرگز... 💔

زیبایے‌ها را چشم میبیند و مهربانیها را دل چشم فراموش میڪند ولے دل هرگز... 💔

بازنده‌ها کسایی هستند، که از باختن خیلی می‌ ترسند... اونقدر که حتی امتحانم نمی‌ کنند... هر چیزی تو زندگی ارزش امتحان کردن رو داره...

بازنده‌ها کسایی هستند، که از باختن خیلی می‌ ترسند... اونقدر که حتی امتحانم نمی‌ کنند... هر چیزی تو زندگی ارزش امتحان کردن رو داره...

هر گاه ڪسے یادم نڪرد من یادش مےڪنم شاید او تنها‌تر از من باشد... 💔

هر گاه ڪسے یادم نڪرد من یادش مےڪنم شاید او تنها‌تر از من باشد... 💔

زرنگ اونیه که همه میگن ولش اینو، تو باغ نیست در صورتی که همون صاحب باغِ!

زرنگ اونیه که همه میگن ولش اینو، تو باغ نیست در صورتی که همون صاحب باغِ!

دلم هواے خودم را ڪرده است این روزها بیشتر از هر زمانے دوست دارم خودم باشم!! دیگر نہ حرص بدست آوردن را دارم و نہ هراس از دست دادن را هر ڪس مرا میخواهد بخاطر ...

دلم هواے خودم را ڪرده است این روزها بیشتر از هر زمانے دوست دارم خودم باشم!! دیگر نہ حرص بدست آوردن را دارم و نہ هراس از دست دادن را هر ڪس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد دلم هواے خودم را ڪرده است همین... 💔

آدمهاے ڪم حرف فقط با ڪسانے ڪہ دوسشوت دارن زیاد حرف میزنن... 💔

آدمهاے ڪم حرف فقط با ڪسانے ڪہ دوسشوت دارن زیاد حرف میزنن... 💔

بغل ڪردن یہ روش بےصدا واسہ گفتنہ اینہ ڪہ تو واسم خیلے مهمے... 💔

بغل ڪردن یہ روش بےصدا واسہ گفتنہ اینہ ڪہ تو واسم خیلے مهمے... 💔