#غدیر هرکس من مولای اویم علی مولای اوست

#غدیر هرکس من مولای اویم علی مولای اوست

#غدیر کیست حیدر جود از او کامل شده هل اتی در شأن او نازل شده کیست حیدر آنکه حق را لمس کرد با سر انگشت ردّ شمس کرد کیست حیدر آنکه جان را ترک گفت ...

#غدیر کیست حیدر جود از او کامل شده هل اتی در شأن او نازل شده کیست حیدر آنکه حق را لمس کرد با سر انگشت ردّ شمس کرد کیست حیدر آنکه جان را ترک گفت در خطر جای رسول الله خفت کیست حیدر آنکه در حال نماز تیر از پایش ...