.sama.
ѕαмα.sama.@
☜خـבایا ... ☜بـہ امیـב خوבت ... ☜نـہ بنـבـہ هاے بے خوבت ...
12دنبال شده‌ها
15دنبال کننده گان
30مطلب
11kامتیاز