خدایاپناهم باش ...
۱

خدایاپناهم باش ...

خیلی نامردی..

خیلی نامردی..

اشک سه حرف ندارد...اشک خیلی حرف دارد

اشک سه حرف ندارد...اشک خیلی حرف دارد

این روزها بجای "شرافت"چیزی جز"شر"و"آفت"ازانسانهانمی بینی

این روزها بجای "شرافت"چیزی جز"شر"و"آفت"ازانسانهانمی بینی

خدایا واسه همه چی شکر..

خدایا واسه همه چی شکر..

دوستان نظربدید لطفا

دوستان نظربدید لطفا

خدایا زمینت دیگر بوی زندگی نمی دهد..

خدایا زمینت دیگر بوی زندگی نمی دهد..

تموم زندگیم بادوکلمه گذشت ..."بیخیال مهم نیست "

تموم زندگیم بادوکلمه گذشت ..."بیخیال مهم نیست "

بازم دلم گرفته تواین نم نم بارون ...

بازم دلم گرفته تواین نم نم بارون ...

خدایا زیباترین لحظات زندگیم رانصیب مادرم کن که زیباترین لحظا...

خدایا زیباترین لحظات زندگیم رانصیب مادرم کن که زیباترین لحظا...

خدایا به حق مهربونیات همه ی عاشقارو به این لحظات زیبا ...برس...

خدایا به حق مهربونیات همه ی عاشقارو به این لحظات زیبا ...برس...

معبودامرابه بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه کن تاکوچکی چیزهایی...

معبودامرابه بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه کن تاکوچکی چیزهایی...

عشقم همیشه بمون ...

عشقم همیشه بمون ...