ا نظر بدهید

ا نظر بدهید

حرف حق

حرف حق

موتور سواری
۱

موتور سواری

خوبه دست کسی رو گرفت از منجلاب

خوبه دست کسی رو گرفت از منجلاب

از کودکی باید یاد گرفت که سجده کنیم

از کودکی باید یاد گرفت که سجده کنیم

اسمش قورقوری

اسمش قورقوری

اسمش رو برفی گذاشتم

اسمش رو برفی گذاشتم

گل با زیبای که داره خار هم ...

گل با زیبای که داره خار هم ...