مoحaمd

09300920676

چالش حرف ناشناس
https://harfeto.timefriend.net/310925578
چالش ایموجی‌⬇
https://emoji.timefriend.net/805715597
چالش دوست شناسی⬇
https://quiz4.instagraph.ir/637796926

➖⃟♥️••‌𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒍𝒊𝒗𝒆, 𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒊𝒗𝒆 ....

➖⃟♥️••‌𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒍𝒊𝒗𝒆, 𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒊𝒗𝒆 ....

سلطان✌✌

سلطان✌✌

به مو رسید ولی پاره نشد👍

به مو رسید ولی پاره نشد👍

_من‌خودِ‌درد‌بودم‌و‌تو‌دنبال‌ِ‌یه‌مرهم‌واسه‌درد!دیر‌فهمیدم‌ک...

_من‌خودِ‌درد‌بودم‌و‌تو‌دنبال‌ِ‌یه‌مرهم‌واسه‌درد!دیر‌فهمیدم‌ک...

😂😂😂کیا اینجوری داشتن؟

😂😂😂کیا اینجوری داشتن؟

سلطان عشقه❤

سلطان عشقه❤

حاضری😜؟
۱۸

حاضری😜؟

شما یه آدمـــِـــــــــــHOTدورُ بَریاتـــــــــــــ همهLATف...
۲

شما یه آدمـــِـــــــــــHOTدورُ بَریاتـــــــــــــ همهLATف...

هروقت خانومت قربونت رفت بدون واس جیبت نقشه داره😒😂😂😂
۲

هروقت خانومت قربونت رفت بدون واس جیبت نقشه داره😒😂😂😂

دوستی حیوانات با انسان😊جالبه

دوستی حیوانات با انسان😊جالبه