حوصله ات که سر می رود با دلم،‌با دوست داشتنم بازی نکن، من در بی حوصلگی هایم با تو ‌زندگیها کرده ام..... #احمد_شاملو

حوصله ات که سر می رود با دلم،‌با دوست داشتنم بازی نکن، من در بی حوصلگی هایم با تو ‌زندگیها کرده ام..... #احمد_شاملو

همیشه کسی را برای دوست داشتن انتخاب کن که اونقدر قلبش بزرگ باشه که نخوای برای اینکه توی قلبش جا بگیری بارها و بارها خودت را کوچک کنی...! #آل_پاچینو

همیشه کسی را برای دوست داشتن انتخاب کن که اونقدر قلبش بزرگ باشه که نخوای برای اینکه توی قلبش جا بگیری بارها و بارها خودت را کوچک کنی...! #آل_پاچینو