💕🦋حتی اگه فرشته هم باشی، بازم یکی پیدامیشه که از صدای بال‌زد...

«در دل تاریکی ها جوانه بزن، هرگز امیدت رو از دست نده و "فرام...

سعي کن به هر قیمتی ملکه باشی حتي اگرقلمرو ات به اندازه عرض ش...

تاج شجاعت رو رو سرت بذار دختر👑👸🏻.

• مثل یک ملکه زندگی کن👑• اجازه‌نده کسی‌فرمانروای خودتُ‌زندگی...

همیشه خودم بودم✌🏻😊

مثل یه ملکه باش!✌🏻👸

بک ندادی انفالو میشی!😐✌️