خوشا لبخند شاد‌ی آفرینان که شادی روید از لبخند آنان

خوشا لبخند شاد‌ی آفرینان که شادی روید از لبخند آنان

خنک آن که در صحبت عاقلان   بیاموزد اخلاق صاحبدلان

خنک آن که در صحبت عاقلان بیاموزد اخلاق صاحبدلان

بسم اللَّهِ النور

بسم اللَّهِ النور

چراغ راه هدایت

چراغ راه هدایت

به طول غیبت و اشک مدام و سوز دلتکه جان شیعه ز هجران به لب رس...

به طول غیبت و اشک مدام و سوز دلتکه جان شیعه ز هجران به لب رس...

تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا

تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا