با دین یا بدون دین،انسان های خوب کارهای خوب می‌کنند و انسان ...

با دین یا بدون دین،انسان های خوب کارهای خوب می‌کنند و انسان ...

ن میدونه کیه، چیه، اهل کجاس، چیکارس، معتاده، دزده، قیافش چطو...

ن میدونه کیه، چیه، اهل کجاس، چیکارس، معتاده، دزده، قیافش چطو...

#اینستاگرام که دیگه اکثرا پستاشون فیکهتلگرامم که توی گروهاش ...

#اینستاگرام که دیگه اکثرا پستاشون فیکهتلگرامم که توی گروهاش ...

حالا غرورت اجازه نمیده با ما دوس بشی. قبول شما مغرور🤘پ پستام...

حالا غرورت اجازه نمیده با ما دوس بشی. قبول شما مغرور🤘پ پستام...