ڋݗٺرک ڨڷٻ ڛيآہ...

89109322

⠀⠀⠀⠀⠀.     ⠀⠀⠀✦ @elahe1430
😘عشقا اجیمو فالو کنید😍 😍 ⋆  𖤐    ⠀⠀⠀⠀⠀* ⠀⠀⠀.  ⋆    . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✦⠀⠀⠀☄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀قلب سنگی🖤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀𖤐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☄️ ⠀ ⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀.       .  ゚ .       .  🌑      ✦   ,    .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☀️
   𖤐 *  . ⋆ .
.     🛸  .  ✦⠀      ,   𖤐  *
   ⠀  ⋆ ⠀ ,
⠀𖤐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.     ⠀  ⠀🛰 . 
 ˚  ⠀𖤐 ⋆ ⠀   ,   .
  ⋆     .
   🪐 *⠀ ⠀  ⋆   ⠀✦⠀ 
         . 𖤐 ⋆
  .  .  ⠀🌕
      .
   ⋆ 🚀
  ˚    ゚   .
 .⠀ 🌎⠀‍⠀‍⠀‍⠀‍⠀‍⠀‍⠀‍⠀‍𖤐⠀‍⠀‍⠀,
  * ⠀.‌ ⋆

امتیاز
-110
دنبال‌کنندگان
142
دنبال‌‌شوندگان
22
مورد‌ علاقه