محمد

@mohammad@

اگر چيزي براي گفتن بود ديوار ها سكوت نميكردند...

غزه در خون

غزه در خون

حضور دوستان با گذشت زمان ممكن است كم رنگ شود اما اگر ما هر چ...

حضور دوستان با گذشت زمان ممكن است كم رنگ شود اما اگر ما هر چ...

وقتي پسرا يه جا جم ميشن...

وقتي پسرا يه جا جم ميشن...

بععععععععععععله ديگه امين حيايي هم خواننده شد...اصن كي به كي...
۱

بععععععععععععله ديگه امين حيايي هم خواننده شد...اصن كي به كي...

چيزي ندارم بگم
۱

چيزي ندارم بگم

يكي از قرباني هاي فاجعه يازده سبتامبر
۳

يكي از قرباني هاي فاجعه يازده سبتامبر