یه روز کرونایی در خانه

یه روز کرونایی در خانه

منو خوانوادم دریه روز یه یادماندنی

منو خوانوادم دریه روز یه یادماندنی

اینم بابای گلم در یه روز به یادماندنی

اینم بابای گلم در یه روز به یادماندنی

#جذاب

#جذاب

منو پسر داییام تو یه روز قشنگ

منو پسر داییام تو یه روز قشنگ

#جذاب

#جذاب

#اووووففف_دلتون_آب😉😁🙈

#اووووففف_دلتون_آب😉😁🙈