روزم مبارک تبریک نگید یکوقت کرونا میگیرید😒

روزم مبارک تبریک نگید یکوقت کرونا میگیرید😒

وضعیت ملت تو این اوضاع کرونا

وضعیت ملت تو این اوضاع کرونا

نه واقعا این پفیوز چی داشت ک چینیا خوردنش کل کشورا داره ب فاک میده از قیافش نترسیدن ناموسا این چینیا مخ ندارن غذا کم بود تو کشورشون😑 😑 😑 😑

نه واقعا این پفیوز چی داشت ک چینیا خوردنش کل کشورا داره ب فاک میده از قیافش نترسیدن ناموسا این چینیا مخ ندارن غذا کم بود تو کشورشون😑 😑 😑 😑