سیاره.زمبن
۱

سیاره.زمبن

طاق.اقازاده.ابرکوه..دوست.کوچولوی.من.یادت.بخیر

طاق.اقازاده.ابرکوه..دوست.کوچولوی.من.یادت.بخیر

حمید.یادش.به.خیرانروز

حمید.یادش.به.خیرانروز

سلام.کوچولو..خدانگهدار

سلام.کوچولو..خدانگهدار

پارک.ازادی.شیراز.سال۱۳۶۵.یادش.بخیر

پارک.ازادی.شیراز.سال۱۳۶۵.یادش.بخیر

درانتظار

درانتظار

تکنوازی..قطعه.ائ.درابوعطا

تکنوازی..قطعه.ائ.درابوعطا

بازیگوش.من..ای.باهوش.من

بازیگوش.من..ای.باهوش.من

کوچولی.نازمن

کوچولی.نازمن

جلسه.علمی.هنری

جلسه.علمی.هنری

معماری کویری ابرکو

معماری کویری ابرکو

طبیعت بیجان

طبیعت بیجان

درانتظار. چشم به راهتم

درانتظار. چشم به راهتم

بامادر درطبیعت

بامادر درطبیعت

گذرگاه رودخانه

گذرگاه رودخانه

بادگبرها هنرواسالت معماری ابرکو

بادگبرها هنرواسالت معماری ابرکو

بازهم بامادر درطبیعت

بازهم بامادر درطبیعت

اهنگ ساز

اهنگ ساز

درشکه ائ درراه

درشکه ائ درراه

عشق ومحبت

عشق ومحبت