پند از جوکر...
۱

پند از جوکر...

پند از جوکر...

پند از جوکر...

اینجا یادم میاد که یک مداد رو غیب کردم.خاطرات جوکر...

اینجا یادم میاد که یک مداد رو غیب کردم.خاطرات جوکر...

اون همون کسی که منو تو اون مهمونی یاد پدرم انداخت. ما اون شب...

اون همون کسی که منو تو اون مهمونی یاد پدرم انداخت. ما اون شب...

جوکر ، یادم میاد مهمونی شلوغی بود،و یک پیرمرد منو یاد پدرم م...

جوکر ، یادم میاد مهمونی شلوغی بود،و یک پیرمرد منو یاد پدرم م...

هیچ پیروزی بدون درد بدست نمیاد.پند از جوکر...

هیچ پیروزی بدون درد بدست نمیاد.پند از جوکر...

پند از جوکر...

پند از جوکر...