خنده‌های تومرا باز از این فاصله کُشت...#سردار_دلها#حاج_قاسم
۴۵

خنده‌های تومرا باز از این فاصله کُشت...#سردار_دلها#حاج_قاسم

#سردار بود اما همه او را به اسم #حاج_قاسم میشناختند. #سردار_...
۲

#سردار بود اما همه او را به اسم #حاج_قاسم میشناختند. #سردار_...

حرم مهمان دارد .... #حاج_قاسم #سردار_سلیمانی

حرم مهمان دارد .... #حاج_قاسم #سردار_سلیمانی

کمی استراحت کن...تا دوران ظهور ان‌شاءاللهشهادتت مبارک سردا  ...
۹

کمی استراحت کن...تا دوران ظهور ان‌شاءاللهشهادتت مبارک سردا ...