زدست دیده ودل هردو فریاد که هرچه دیده بیند دل کندیاد

زدست دیده ودل هردو فریاد که هرچه دیده بیند دل کندیاد

اگر عشق نباشه زندگی معنایی ندارد

اگر عشق نباشه زندگی معنایی ندارد

این طریق همه است

این طریق همه است

اب درکوزه وماتشنه لبان میگردیم یاردرپیش وما گردجهان میگردیم

اب درکوزه وماتشنه لبان میگردیم یاردرپیش وما گردجهان میگردیم

ارازل واوباش زمان شاه
۱

ارازل واوباش زمان شاه

فرق انداختن تاچه اندازه انم درانظار مردم
۱

فرق انداختن تاچه اندازه انم درانظار مردم

بفرماین چای

بفرماین چای

همی نالم که مادر دربرم نیست صفای سایه او درسرم نیستاگر تمام ...

همی نالم که مادر دربرم نیست صفای سایه او درسرم نیستاگر تمام ...

دوقلوها

دوقلوها

فوتبالیستای جدید

فوتبالیستای جدید

قابل توجه شکموها

قابل توجه شکموها

قابل توجه دوستان

قابل توجه دوستان

یاد مادرم بخیر

یاد مادرم بخیر

یادقدیما بخیر

یادقدیما بخیر

یادبگیرین

یادبگیرین

یادبگیرین

یادبگیرین

یاد قدیما بخیر

یاد قدیما بخیر

یادبگیرین

یادبگیرین

به این میگن محبت

به این میگن محبت

بله دیگه

بله دیگه