سلام دخترک پولدار،خوشگل،با کلاس!
وقتی به من بی پول،زشت،بی کل...

سلام دخترک پولدار،خوشگل،با کلاس! وقتی به من بی پول،زشت،بی کل...

لعنت به من كه ساده دل بريدم....لعنت به من كه دردتو نديدم

لع...

لعنت به من كه ساده دل بريدم....لعنت به من كه دردتو نديدم لع...