واژه از من ، چشم از تو ، شعر زیبا میشودشور از من ، ناز از تو...
۱

واژه از من ، چشم از تو ، شعر زیبا میشودشور از من ، ناز از تو...

مپرس از من ،،،ز ، جانت ، خوشترت ،، کیست ؟؟؟ز ، جان خوشتر ،، ...
۱

مپرس از من ،،،ز ، جانت ، خوشترت ،، کیست ؟؟؟ز ، جان خوشتر ،، ...

بوسه ای از لب تو ,قیمت جان است مرامسجد چشم توبنیان جهان است ...
۱

بوسه ای از لب تو ,قیمت جان است مرامسجد چشم توبنیان جهان است ...

وقتیکه لب وا میکند،چون غنچه زیبا می شودیک چاله ی با عمق کم،د...
۱

وقتیکه لب وا میکند،چون غنچه زیبا می شودیک چاله ی با عمق کم،د...

دلبرا ، جانا ، نگارا،نازنین، دریـای عشق،،هرچه می گویم کم است...
۱

دلبرا ، جانا ، نگارا،نازنین، دریـای عشق،،هرچه می گویم کم است...

‍ با من بیا زیبای من! تا عشق مهمانت کنمدردی اگر داری بگو با ...
۱

‍ با من بیا زیبای من! تا عشق مهمانت کنمدردی اگر داری بگو با ...

#ماهی_کبابی‏الذی إبتکر العناقکان أخرساً ،أراد أن یقولکل شی د...
۱

#ماهی_کبابی‏الذی إبتکر العناقکان أخرساً ،أراد أن یقولکل شی د...

#آبشار_لندی‏گفتند که نامحرمی و بوسه حرام است!دل گفت که محرم‌...
۱

#آبشار_لندی‏گفتند که نامحرمی و بوسه حرام است!دل گفت که محرم‌...

#شمالروزگاری دل رمیده‌ی من از دو گلچهره بوسه‌ای میخواستآن یک...
۱

#شمالروزگاری دل رمیده‌ی من از دو گلچهره بوسه‌ای میخواستآن یک...

‌ #غارآرزویم بود و با خلقی بیانش کرده‌اموای بر من! آرزوی دیگ...
۱

‌ #غارآرزویم بود و با خلقی بیانش کرده‌اموای بر من! آرزوی دیگ...

#آبشار_سزار #ابشار_سزارهمچو طاعونی که دردلها سرایت می‌کنیبا ...
۲

#آبشار_سزار #ابشار_سزارهمچو طاعونی که دردلها سرایت می‌کنیبا ...

#چم_چیت #آبگرمه #آبشار_ابگرمهشب است، در همه دنیا شب است، در ...

#چم_چیت #آبگرمه #آبشار_ابگرمهشب است، در همه دنیا شب است، در ...

#چم_چیت #آبشار_آبگرمه #آبشار_چم_چیتآدم هایِ بی معرفتی هستیم ...

#چم_چیت #آبشار_آبگرمه #آبشار_چم_چیتآدم هایِ بی معرفتی هستیم ...

‌ #ابشار_ابگرمه #چم_چیت:heavy_black_heart:  :heavy_black_hea...

‌ #ابشار_ابگرمه #چم_چیت:heavy_black_heart: :heavy_black_hea...

#تنگه_حشوید #آبشار_حشویدگل می شکفد دم به دم از خاک به پایتهم...

#تنگه_حشوید #آبشار_حشویدگل می شکفد دم به دم از خاک به پایتهم...

#تنگه_حشوید #آبشار_حشویدمن منتظر هیچ اتفاقی نیستم!من،منتظرِ ...

#تنگه_حشوید #آبشار_حشویدمن منتظر هیچ اتفاقی نیستم!من،منتظرِ ...

. #تنگه_حشوید #آبشار_حشویدیارم به یک لا پیرهن ، خوابیده زیرِ...

. #تنگه_حشوید #آبشار_حشویدیارم به یک لا پیرهن ، خوابیده زیرِ...

#تنگه_حشوید #آبشار_حشوید:revolving_hearts:   چایی داغ لبت وا...

#تنگه_حشوید #آبشار_حشوید:revolving_hearts: چایی داغ لبت وا...

#تنگه_عزیزآبادتا کی کنی پریشان دل های مبتلا راآن خرمن بلا را...
۳

#تنگه_عزیزآبادتا کی کنی پریشان دل های مبتلا راآن خرمن بلا را...