بفرمایید چای خسته شدید از بس لایک کردید
۷

بفرمایید چای خسته شدید از بس لایک کردید

خخخخخخخ
۳

خخخخخخخ

اینم مپ وارم  مخصوص بروبچ کلش باز
۲

اینم مپ وارم مخصوص بروبچ کلش باز

اینم عکس مپ  خودم  مخصوصه بروبچ کلش باز
۲

اینم عکس مپ خودم مخصوصه بروبچ کلش باز

ریا نشه خواستم ماشینم بباد توی عکس
۱۰

ریا نشه خواستم ماشینم بباد توی عکس

اینم عکس من
۱۵

اینم عکس من

ترافدارا لایکککککککککککک
۱

ترافدارا لایکککککککککککک

مدیونی اگر فکر کنی فتوشاپه
۶

مدیونی اگر فکر کنی فتوشاپه

ماشین شیشه ای o_O
۱

ماشین شیشه ای o_O

خخخخخخخ

خخخخخخخ

اینم از پراید 17 میلیونی دم رارندش گرم
۳

اینم از پراید 17 میلیونی دم رارندش گرم

اینم از پراید 17 میلیونی بابا دم رارندش گرم
۹

اینم از پراید 17 میلیونی بابا دم رارندش گرم

اینم از پراید 17 میلیونی دم رارندش گرم

اینم از پراید 17 میلیونی دم رارندش گرم

شما کدومید و که زحمت کشم
۱۵

شما کدومید و که زحمت کشم

خخخخخخخخخخخخخخ تازه اون ساحلم صفحه لبتابه

خخخخخخخخخخخخخخ تازه اون ساحلم صفحه لبتابه