پناه میبرم بخدا از شر عشقAlish

Alisho

دلم از کینه نفرت پوسید برس ای عشق ب فریاد دلم...

امتیاز
401140
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
8

ترجمه سوره القمانبنام خداوند بخشنده بخشايشگرآيا نديدى كشتيها...

ترجمه سوره القمان ایه 20تا30بنام خداوند بخشنده بخشايشگرو هنگ...

2

ترجمه سوره القمان ایه 10تا20بنام خداوند بخشنده بخشايشگراين آ...

1

ترجمه سوره لقمانبه نام خداوند بخشنده بخشايشگرالم (1)اين آيات...

3

ترجمه سوره الفاتحهبه نام خداوند بخشنده بخشايشگر (1)ستايش مخص...

14

ترجمه سوره الرعدبنام خداوند بخشنده بخشايشگرتوصيف بهشتى كه به...

3

ترجمه سوره الرعد بنام خداوند بخشنده بخشايشگركسانى كه كافر شد...

2

ترجمه سوره الرعد از ایه 21تا26بنام خداوند بخشنده بخشايشگر آن...

5

ترجمه سوره الرعدبنام خداوند بخشنده بخشايشگر از آسمان آبى فرس...

ترجمه سوره الرعد از ایه 13تا16 بنام خداوند بخشنده بخشايشگر ر...

1

ترجمه سوره الرعدبه نام خداوند بخشنده بخشايشگراكسانى كه كافر ...

1

ترجمه سوره الرعد از ایه به نام خداوند بخشنده بخشايشگرو در رو...

3

سوره الرعدبه نام خداوند بخشنده بخشايشگرالمر، اينها آيات كتاب...

12

ترجمه سوره مریم از ایه 90تااخربنام خداوند بخشنده بخشايشگر نز...

5

هرگز چنین نیست ما به زودی آنچه را او می‏گوید مینویسیم، و عذا...

2

ترجمه سوره مریم از ایه 65تابنام خداوند بخشنده مهربانانسان می...

2

ترجمه  سوره مریم از ایه 56تا65بنام خداوند بخشنده بخشايشگر د...

3

ترجمه سوره مریم. از ایه 44 تا 55 بنام خداوند بخشنده بخشايشگ...

3

ترجمه سوره مریم از ایه 33تا44بنام خداوند بخشنده بخشايشگر و س...

4

ترجمه سوره مریم از ایه 26تا32بنام خداوند بخشنده بخشايشگر از ...