واقعیت‌ها‌تلخترازعان‌چیزیصت‌ک‌فکرمیکنیم . . ! ودروغ‌هاشیرینترازعانیصت‌ک‌میگوییم عشق‌زیباتر‌ازعان‌چیزیصت‌ک‌درذهن‌مامیگنجد . . . وهوص‌زشت‌ترازعان‌چیزیصت‌ک‌دررگهاجاریصت: )! لبخنددورترازعان‌چیزیصت‌ک‌حصش‌میکنیم . . . و‌اشک‌نزدیک‌ترازعانیصت‌ک‌برگونع‌هابوصه‌میزند: )! کسی‌نیصت‌ب‌داد‌زمینیان‌برصد؟ . . زمین‌کثیف‌شدع عنصانیت‌هامرده!- قاتل‌چ‌کسیصت؟! . . . بی‌زحمت‌یکی‌گورکن‌راخبرکند بوی‌گندعنصانیت‌های‌مرده‌عینجارابرداشته : )'! زمین‌ترصناک‌شدع-! ما‌ترصناک‌شدیم . . . ...

واقعیت‌ها‌تلخترازعان‌چیزیصت‌ک‌فکرمیکنیم . . ! ودروغ‌هاشیرینترازعانیصت‌ک‌میگوییم عشق‌زیباتر‌ازعان‌چیزیصت‌ک‌درذهن‌مامیگنجد . . . وهوص‌زشت‌ترازعان‌چیزیصت‌ک‌دررگهاجاریصت: )! لبخنددورترازعان‌چیزیصت‌ک‌حصش‌میکنیم . . . و‌اشک‌نزدیک‌ترازعانیصت‌ک‌برگونع‌هابوصه‌میزند: )! کسی‌نیصت‌ب‌داد‌زمینیان‌برصد؟ . . زمین‌کثیف‌شدع عنصانیت‌هامرده!- قاتل‌چ‌کسیصت؟! . . . بی‌زحمت‌یکی‌گورکن‌راخبرکند بوی‌گندعنصانیت‌های‌مرده‌عینجارابرداشته : )'! زمین‌ترصناک‌شدع-! ما‌ترصناک‌شدیم . . . ترصناک : ))))))!- 1399/04/12 19:44

یه چیزایی هست که شاید هیچوقت نفهمین، مثلا اینکه چقدر یه نفر عکساتونو نگاه کرده، چقدر دلش لرزیده، چقدر اشک هاشو پاک کرده. _پ ن: دارین یه همچین کسی رو؟:) 22:38 1399/04/07

یه چیزایی هست که شاید هیچوقت نفهمین، مثلا اینکه چقدر یه نفر عکساتونو نگاه کرده، چقدر دلش لرزیده، چقدر اشک هاشو پاک کرده. _پ ن: دارین یه همچین کسی رو؟:) 22:38 1399/04/07

میدونی دلبر من درست مثل همون طناب لباس پوسیده ای بودم که دیگه به کارت نمیومد… دیگه نمیشد لباسی روش پهن کنی! میدونی درست حال اون گیره رو دارم که زنگ زده و دیگه حال ...

میدونی دلبر من درست مثل همون طناب لباس پوسیده ای بودم که دیگه به کارت نمیومد… دیگه نمیشد لباسی روش پهن کنی! میدونی درست حال اون گیره رو دارم که زنگ زده و دیگه حال هیچ لباسی رو نداره که نگهش داره! آخه من هی اومدم نگهت دارم نشد که ...

اونجا که نوید محمد زاده تو مغز های کوچک زنگ زده میگه: الان من باید دهن کیو سرویس کنم، مود دائمیه منه! ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ https://harfeto.timefriend.net/784147480

اونجا که نوید محمد زاده تو مغز های کوچک زنگ زده میگه: الان من باید دهن کیو سرویس کنم، مود دائمیه منه! ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ https://harfeto.timefriend....

زل میزد بہ آینہ، خطاب بِ قلبش میگفت: حرف بزنے میدم گربہ‌ها بخورنت؛! 1399/04/0۶ 06:17

زل میزد بہ آینہ، خطاب بِ قلبش میگفت: حرف بزنے میدم گربہ‌ها بخورنت؛! 1399/04/0۶ 06:17