•!¦[•روژیـ بـآنـو•]¦!•

Arnika.rm

#عــآف‌فــور‌عِــوِر
https://instagraph.ir/harfeto/253801490
بکوب ~_~ 👊


𖦹ℐ'𝓂 𝓃ℴ𝓉 𝒽ℯ𝒶𝓇𝓉𝓁ℯ𝓈𝓈!
𝓁'𝓋ℯ 𝒿𝓊𝓈𝓉 𝓁ℯ𝒶𝓇𝓃ℯ𝒹 𝓉ℴ 𝓊𝓈ℯ 𝓂𝓎 𝒽ℯ𝒶𝓇𝓉 𝓁ℯ𝓈𝓈✯🔥💔

من بي عاطفه نیستم!
فقط یاد گرفتم کمتر از قلبم استفاده کنم . .💕


🇬🇧My sin was only good :)

گناه من خوبیام بود:)
『 💔 』

『 #macan_band』🇺🇸
『 #Roham_lover』🇺🇸

ناموصن بیا یح دورم صوارمون شو لنتی👊

ناموصن بیا یح دورم صوارمون شو لنتی👊

فق بخند باو بیخیالح همه چی😼✊

فق بخند باو بیخیالح همه چی😼✊

عدیت چار عصری💕

عدیت چار عصری💕

یه مشت فرشته ی بی بال و قصد پرواز...👽

یه مشت فرشته ی بی بال و قصد پرواز...👽

عآره... من دختر بدیمـ💥 سگمـ🔥 بی عصابمـ👊 پاچه میگیرمـ💀 مهربون نیصمـ💫 جیغ جیغوعمـ👽 لوصـ نیصمـ😿 عآره☺ من مث دخترای دیگهـ نیصمـ💔 ولی... شما دوصمـ داشته بآشین☺💔

عآره... من دختر بدیمـ💥 سگمـ🔥 بی عصابمـ👊 پاچه میگیرمـ💀 مهربون نیصمـ💫 جیغ جیغوعمـ👽 لوصـ نیصمـ😿 عآره☺ من مث دخترای دیگهـ نیصمـ💔 ولی... شما دوصمـ داشته بآشین☺💔

طُ چه داری که دلم اینهمه خواهان تو شد؟💕 edited by me👑

طُ چه داری که دلم اینهمه خواهان تو شد؟💕 edited by me👑

و لبخندمان باجد😊💕 عصکی =فاعک👊

و لبخندمان باجد😊💕 عصکی =فاعک👊

ی وقت زش نباشه ما ازینا نزاریمـ😂

ی وقت زش نباشه ما ازینا نزاریمـ😂

every one cm please💫

every one cm please💫

بح یح گــوشح شنوا نیازمندیم💫 💔

بح یح گــوشح شنوا نیازمندیم💫 💔

دُنـیاح نِمـیخآی عـَز مـآ بِـکِــشـی بیـرونح لنتیح؟💔 💫 تَقاصح عـَشـکآمُح کـی مـیدِح پَ؟👾 🎶 تـَقـآصِـح دِلِ شِکَستَمُ چـی؟💔 عـَزَت مـُتــِنـَفِرمـ زِندِگـیح🌌 🐾 #about_me

دُنـیاح نِمـیخآی عـَز مـآ بِـکِــشـی بیـرونح لنتیح؟💔 💫 تَقاصح عـَشـکآمُح کـی مـیدِح پَ؟👾 🎶 تـَقـآصِـح دِلِ شِکَستَمُ چـی؟💔 عـَزَت مـُتــِنـَفِرمـ زِندِگـیح🌌 🐾 #about_me

عَگِح میخـآی مَـنــُ بِــشــنـآسـے بـِِخـونـ👇 💕 ۱_اسمت چیه؟روژینـــآ👑 ۲_متولد چه ماهی؟مــُرداد🔥 ۳_احساساتت در چه حده؟ مَعمـولـے🐾 ۴_از چی پشیمون میشی؟اِعتـِـمـآد کـَردَ بِ عونـآیی کـِ نَـبآیـَد بِــهــِشـون اِعـتِــمـآد میـکَردَمـ☺ ۵_چیزی هس ک از همه پنهان کرده ...

عَگِح میخـآی مَـنــُ بِــشــنـآسـے بـِِخـونـ👇 💕 ۱_اسمت چیه؟روژینـــآ👑 ۲_متولد چه ماهی؟مــُرداد🔥 ۳_احساساتت در چه حده؟ مَعمـولـے🐾 ۴_از چی پشیمون میشی؟اِعتـِـمـآد کـَردَ بِ عونـآیی کـِ نَـبآیـَد بِــهــِشـون اِعـتِــمـآد میـکَردَمـ☺ ۵_چیزی هس ک از همه پنهان کرده باشی?رِح💔 ۶_ترسویی؟میـگَـن💦 ️ ۷_بزرگترین ضعفت؟خــونِوادَمـ💕 و رُهـآم❤ ۸_آدما رو زود میشناسی؟ شَــدیـدن رح😺 ۹_تاحالا عاشق ...

عِشـق یــَعنــی چـِشمــات🎶 یَــعنــی حِسـّے کِ نَگـاهِ (طُ) بِ قَلبَمـ داد😻

عِشـق یــَعنــی چـِشمــات🎶 یَــعنــی حِسـّے کِ نَگـاهِ (طُ) بِ قَلبَمـ داد😻

طُ نَفَس نَفَس هَوایِ مَنی💓 🍃 طُ تو این دُنیا خُدایِ مَنی💫 🔥

طُ نَفَس نَفَس هَوایِ مَنی💓 🍃 طُ تو این دُنیا خُدایِ مَنی💫 🔥

چِرا نِمیفَهمین خَستَم از کاراتون فَقَط برو...💛 ☺

چِرا نِمیفَهمین خَستَم از کاراتون فَقَط برو...💛 ☺

دیگِع بُریدیمـ عای قاضیـ...☺ ✌

دیگِع بُریدیمـ عای قاضیـ...☺ ✌