#جنگ واسع اونی ک #طعمس میشع بد

#جنگ واسع اونی ک #طعمس میشع بد

#تکرارنمیشود

#تکرارنمیشود

بی مخاطب #love

بی مخاطب #love

زنده باد نامردان متحد

زنده باد نامردان متحد

والا با ای نوناشون ی مش سوسولی ادای زندگی کردن میکنن

والا با ای نوناشون ی مش سوسولی ادای زندگی کردن میکنن

#جنگل سوخته را وعده باران ندهید

#جنگل سوخته را وعده باران ندهید

ﺑــﻪ ﺑــﻌـــ ــــــﻀـــﯿﺎ ﺑــﺎیدﮔﻔـــ ـــــ ـــــﺖ ﺍنقـــــ ـــــــدر رﻭﺯﺍ ﺯﻭﺩ ﻣــــــ ــــﯿﮕﺬﺭﻩ ﻧﻔﻬﻤــــــــــ ــــــﯿﺪﯾـــﻢ ﺗـــــــ ــــــﻮ ﮐـــﯽ ﻭﺍﺳــــــــ ــــــــــــﻪ ﻣــــ ــ ــﺎ ﺁﺩﻡ ﺷــ ـــــ ـــﺪﯼ

ﺑــﻪ ﺑــﻌـــ ــــــﻀـــﯿﺎ ﺑــﺎیدﮔﻔـــ ـــــ ـــــﺖ ﺍنقـــــ ـــــــدر رﻭﺯﺍ ﺯﻭﺩ ﻣــــــ ــــﯿﮕﺬﺭﻩ ﻧﻔﻬﻤــــــــــ ــــــﯿﺪﯾـــﻢ ﺗـــــــ ــــــﻮ ﮐـــﯽ ﻭﺍﺳــــــــ ــــــــــــﻪ ﻣــــ ــ ــﺎ ﺁﺩﻡ ﺷــ ـــــ ـــﺪﯼ