BARANA6879
BARANA6879BARANA6879@

باید چیزی باشد حال آدم را خوب کند
قرصی
دارویی
آدمی
آدمی
اخ آدمی...

ما ایرانیا ی ضرب المثل داریم ک میگه
"از دل برود هر آنکه از دیده برفت"
اما فرانسویا میگن
"ب قلب ما نزدیک است آنکه از چشم ما دور است"
#فرانسوی میخامت...
4دنبال شده‌ها
391دنبال کننده گان
35مطلب
178kامتیاز