آخرش همه دنیا چینیه

آخرش همه دنیا چینیه

وسطیه باب کله پاچست ههههههه

وسطیه باب کله پاچست ههههههه

لبیک یاحسین

لبیک یاحسین

ونعم بیک یاعلی

ونعم بیک یاعلی

ههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههه

خانه پنیرکاله! چه ربطی داشت

خانه پنیرکاله! چه ربطی داشت

هههههه

هههههه

چی بودچی شد

چی بودچی شد

فدای دارین

فدای دارین